Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021

Δίκαιος ἔπαινος στούς ἥρωες τοῦ ’21 τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου

  

τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου

 Ἄς μή βρέξει ποτέτό σύννεφον, καί ὁ ἄνεμος σκληρός ἄς μή σκορπίσειτό χῶμα τό μακάριονπού σᾶς σκεπάζει. Ὦ γνήσια τέκνα τῆς Ἑλλάδοςτέκνα ψυχαί πού ἐπέσατεεἰς τόν ἀγῶνα ἀνδρείως,τάγμα ἐκλεκτῶν Ἡρώων,καύχημα νέον.

(Ἄνδρέας Κάλβος)Αὐτό τό λαμπρό καύχημα, τό τάγμα τῶν ἐκλεκτῶν ἡρώων τοῦ 1821 τι-μοῦμε σήμερα, καί τούς ἀποδίδουμε τόν δίκαιο καί πηγαῖο ἔπαινο καί τήνἄπειρη εὐγνωμοσύνη μας. Ἀποδίδουμε τόν δίκαιο ἔπαινο σ’ αὐτούς πού γέννησαν μέ τό αἷμα τους καί μέ τό δάκρυ τῆς ψυχῆς τους τήν λευτεριάτῆς ἱερῆς μας γῆς, τῆς εὐλογημένης μας πατρίδος, τῆς Ἑλλάδος μας. Σ’ αὐ-τούς πού πῆραν τά ὅπλα καί ἐπαναστάτησαν ἐνάντια στόν ζυγό τοῦ ὀθω-μανοῦ κατακτητῆ.Καί τούς ἀποδίδουμε τόν δίκαιο αὐτό ἔπαινο σήμερα, πού, ἀντίθετα μέτήν εὐχή τοῦ ποιητῆ Ἀνδρέα Κάλβου,«σύννεφα σκοτεινά καί ἄνεμοι σκληροί» ἀπειλοῦν μέ τόν τρόπο τους νά σκορπίσουν «τό χῶμα τό μακάριον πούτούς σκεπάζει».

Εἶναι τά σκοτεινά σύννεφα τῆς ὑποτέλειας, τῆς ξενομανίας, τοῦ ραγιαδισμοῦ καί τοῦ γραικυλισμοῦ. Εἶναι ἡ καταιγίδα τοῦ θρησκευτικοῦ καί ἐθνικοῦ ἀποχρωματισμοῦ, τῆς ἱστορικῆς ἀλλοίωσης καί παραχάραξης, τῆςπαραγραφῆς καί τῆς λησμοσύνης. Εἶναι οἱ σκληροί ἄνεμοι τοῦ ἐφησυχασμοῦ, τῆς εὐμάρειας, τῆς εὐδαιμονίας, τῆς ἄνεσης, τῆς εὐζωΐας καί τῆς ἀσφάλειας.

Εἶναι τό σύνδρομο τοῦ δῆθεν ἐκσυγχρονισμοῦ καί τῆς ψευτοδιανόησης,πού ἔχει ἀλλοτριώσει τήν πνευματική καί πολιτική ἡγεσία τοῦ τόπου μαςκαί τήν ὁδηγεῖ στήν ἄρνηση τοῦ ἱστορικοῦ μας παρελθόντος, στήν ἀπώ-λεια τῆς ἱστορικῆς μας μνήμης καί τῆς ἐθνικῆς μας αὐτοσυνειδησίας, στήνἀπαξίωση τῶν ἀρχῶν καί τῶν ἰδανικῶν τοῦ γένους μας, στήν ἀμαύρωση ἀ-κόμη καί αὐτῶν τῶν ἴδιων τῶν ἡρώων καί τῶν μαρτύρων τῆς φυλῆς μας.Ἐμεῖς, ὅμως, δέν παύουμε νά τό βροντοφωνάζουμε καί νά τό διακηρύτ-τουμε πρός πᾶσα κατεύθυνση, ὅτι εἴμαστε ὑπερήφανοι καί δοξάζουμε τόνΠανάγαθο Τριαδικό Θεό μας, πού ἐν τῇ ἀπείρῳ εὐσπλαγχνίᾳ Του εὐδόκη-σε νά γεννηθοῦμε σ’ αὐτή τήν εὐλογημένη Πατρίδα, τήν Ἑλλάδα μας, τήντόσο δοξασμένη μά καί τόσο πονεμένη.Ἡ χώρα μας, δέν εἶναι οὔτε «μικρή» (ὅπως τή χαρακτήρισε προσφάτωςὁ πρωθυπουργός), οὔτε ἀδύναμη, οὔτε ἀσήμαντη. Εἶναι μιά χώρα ἀρχῆθεν ἡρωική, πολυένδοξη, περιάκουστη, γεννήτρα τῆς ἀνυπέρβλητηςφιλοσοφίας, τῶν ὁμηρικῶν ἐπῶν, τῶν σοφωτάτων τραγωδῶν, τῆςἀρχιτεκτονικῆς φιλοκαλίας (Ἀκρόπολη, Ἁγια-Σοφιά), τῆς ἀστρονομίας,τῆς ἰατρικῆς, τῆς φυσικῆς, τῶν μαθηματικῶν. Εἶναι ἐν γένει ἡ ἐφευρέτριαὅλων τῶν ἐπιστημῶν, κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ καί ἀέναη πηγή τῆς τόλμης,τῆς ἀνδρείας, τῆς ἀρετῆς καί τῆς φιλοτιμίας.Συγκλονιστικό καί ἐξόχως τιμητικό γιά τό λαό μας καί τήν θεολογίαμας εἶναι τό γεγονός ὅτι ὅλα τά βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι γραμμένα ἐξ ἀρχῆς στήν ἑλληνική γλῶσσα, ὅπως καί ἡ μετάφραση τῆςΠαλαιᾶς Διαθήκης τῶν Ἑβδομήκοντα, πού ἐκπονήθηκε 250 περίπουχρόνια πρό Χριστοῦ, μέ πρωτοβουλία τοῦ Ἕλληνα βασιλέως ΠτολεμαίουΒ΄, τοῦ Φιλαδέλφου (βασιλέως τῆς Αἰγύπτου, 283-245 π.Χ., ἐκ τῶν διαδόχωντοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου). Στά αὐθεντικά καί ἀναλλοίωτα αὐτά κείμεναστηρίχθηκαν ἀργότερα οἱ μεταφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς σέ ὅλες τίς ἑκατοντάδες ἄλλες γλῶσσες τῆς οἰκουμένης.Ἡ μεγίστη, ὅμως, τιμή καί θεία δωρεά γιά τόν λαό μας εἶναι ὅτι ἀποτελοῦμε τόν ἐκλελεγμένο λαό τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ μας καί διατηροῦμε ἐπί 2000 χρόνια τήν αὐθεντική ὀρθόδοξη πίστη καί λατρεία τοῦἐν Τριάδι Θεοῦ, μέ ταυτόχρονη ὁλόθερμη πίστη καί ἀγάπη στήν Κυρία μαςΘεοτόκο, τήν ἀπροσμάχητη Μάνα καί Προστασία τοῦ λαοῦ μας καί σ’ὅλους τούς Ἁγίους, τῶν ὁποίων ἡ παρουσία ὡς νέφος περισκέπει τήνπάντοθεν πολεμουμένη καί ἀείποτε προδομένη Πατρίδα μας.

Δέν εἶναι, ἄλλωστε, τυχαῖο, ἀλλά ἀποτελεῖ μοναδικό καί ἀξιοσημείωτο γεγονός τό ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας ἀναδεικνύει μέχρις ἐσχάτων -ἐνμέσῳ ἐθνῶν ἀπίστων καί διεστραμμένων- δεκάδες ἁγίων, πού μέ τάθαύματά τους στηρίζουν, παρηγοροῦν καί καθοδηγοῦν τόν πονεμένο λαόμας.Δέν εἶναι, λοιπόν, ἡ Πατρίδα μας, «μικρή», ἀλλά, σύν Θεῷ, Μεγίστη,δέν εἶναι «ἀδύναμη», ἀλλά Παντοδύναμη, δέν εἶναι «ἀσήμαντη», ἀλλάΠολυσήμαντη. Ἔχουμε, δηλαδή, τήν καλύτερη, ὡραιότερη, ἡρωϊκότερη,ἐνδοξότερη καί ποθεινότερη Πατρίδα τοῦ κόσμου, τήν Ἑλλάδα μας. Δόξα τῷ Θεῷ!Κάθε σπιθαμή τῆς γῆς της εἶναι ποτισμένη μέ τά ἱερά αἵματα πολυά-ριθμων μαρτύρων, ἱερομαρτύρων καί ἐθνομαρτύρων. Τό μαρτυρικό τουςαἷμα ἔχει ποτίσει κάθε γωνιά τῆς Πατρίδας μας, κάθε χωριό καί πόλη, κά-θε κορυφή καί κάθε λαγκαδιά καί ὅλες τίς θάλασσές μας καί τούς καθιστᾶ ἀκοίμητους φρουρούς καί προστάτες τῶν συνόρων μας καί τῆς ἐλευθερίας μας. 

«Τούτων τά πνεύματα ὡς νέφος ἡμῖν ὧδε περίκεινται καί τῶν ὀστέωναὐτῶν οἱ τύμβοι τά ὅρια τῆς πατρίδος γῆς φυλάττουσι, τά δέ αὐτῶν τίμια αἵ-ματα τῆς ἐλευθερίας ἡμῶν τό δένδρον ἀρδεύουσιν», διαβάζουμε στήν ἐπι-μνημόσυνη Δέηση ὑπέρ τῶν ἐν πολέμῳ πεσόντων.Αὐτούς τούς ἥρωες τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ γένουςμας, τούς μάρτυρες τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος, τούς ὑπερασπιστές τῶνἐθνικῶν μας δικαίων καί ἰδανικῶν τιμοῦμε ἐπισήμως, χρεωστικῶς καί εὐγνωμόνως σήμερα.Τιμώντας τούς συντελεστές καί πρωτεργάτες τοῦἐθνικοῦ θαύματος τοῦ 1821, δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι τό θαῦμα αὐτό εἶναι πρωτίστως ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως στόν Θεό, πού ἐνδυνάμωνε τήν ἀνδρεία τους καί τήν ὁρμή τους γιά τήν διάσωση τοῦ πολύπαθου γένους μας.

«Παιδιά μου, πρέπει νά φυλάξετε τήν πίστιν σας καί νά τήν στερεώσετε»,προέτρεπε ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τούς νέους, «διότι ὅταν ἐπιάσα-μεν τά ἅρματα, εἴπαμεν πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος».

Καί κατά τήν μακρά περίοδο τῆς τουρκοκρατίας, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἦταν αὐτή πού κράτησε ὄρθιο τό Γένος, πού φρόντισε γιά τήν ἐκπαίδευ-ση τῶν ἑλληνοπαίδων, πού ἔθρεψε γενιές καί γενιές μέ τήν πίστη καί τήν Προσμονή τῆς ποθητῆς ὥρας τῆς λευτεριᾶς, πού ἐκποίησε ἀκόμη και τά ἱε-ρά της κειμήλια για την οἰκονομική ὑποστήριξη τοῦ ἀγῶνα, πού προσέφε-ρε ὡς θυσία πλήθη νεομαρτύρων, ἱερομαρτύρων και ἐθνομαρτύρων στόνβωμό τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ.Τό αἱματοβαμένο ράσο, οἱ ταπεινοί παπάδες και οἱ καλόγεροι ἦταν τόσύμβολο τοῦ ἀδούλωτου φρονήματος και τοῦ ἀγῶνα για την ἀποτίναξητοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ. Τά μοναστήρια και οἱ ἐκκλησιές ἦταν τά κέντρατῆς παιδείας, τά κέντρα τοῦ συντονισμοῦ, τά κέντρα φύλαξης πολεμικοῦ ὑλικοῦ, τά κέντρα τοῦ ἔνοπλου ἀγῶνα. Ἦταν ἡ ἴδια ἡ καρδιά τῆς σταυρι-κῆς πορείας, τοῦ Γολγοθᾶ τῶν Ἑλλήνων προς την ἐθνική τους ἀνάσταση.

« Αὐτά τά μοναστήρια ἦταν τά πρῶτα προπύργια τῆς ἀπανάστασής μας –  

Μαρτυρεῖ ὁ Στρατηγός Μακρυγιάννης

- Ὅτι ἐκεῖ ἦταν οἱ τσεμπιχανέδες μας κι ὅλα τά ἀναγκαῖα τοῦ πολέμου, ὅτ’ ἦταν παράμερον και μυστήριο ἀπό τούςΤούρκους. Και θυσίασαν οἱ καημένοι οἱ καλόγεροι, και σκοτώθηκαν οἱ περισ-σότεροι εἰς τον ἀγῶνα» .

Σέ ὅλους αὐτούς τούς ἀρνησιπάτριδες και τούς φραγγεμένους γραικύ-λους την ἀπάντηση την δίνει μία ἀπό τίς ἡρωικώτερες και εὐγενέστερεςμορφές τοῦ ἀγῶνα, ὁ Στρατηγός Μακρυγιάννης: «

..καὶ βρίζουν, οἱ πουλημέ- νοι [Ἕλληνες] εἰς τοὺς ξένους, καὶ τοὺς παπάδες μας, ὁποῦ τοὺς ζυγίζουν ἄ- ναντρους καὶ ἀπόλεμους. Ἐμεῖς τοὺς παπάδες τοὺς εἴχαμε μαζὶ εἰς κάθε με-τερίζι, εἰς κάθε πόνον καὶ δυστυχίαν. Ὄχι μόνον διὰ νὰ βλογᾶνε τὰ ὅπλα τὰἱερά, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ μὲ ντουφέκι καὶ γιαταγάνι, πολεμώντας ὡσὰν λεοντά-ρια. Ντροπὴ Ἕλληνες ». 

Ἡ φωνή τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη ἀντηχεῖ και σήμερα εὐθύβοληκαί στεντόρεια: « Ντροπή Ἕλληνες »!!! Ντροπή στους ἀρνητές τῆς πίστεωςκαί τῆς πατρίδος· ντροπή στους παραχαράκτες τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας· ντροπή στους ἀλλοτριωτές τῆς ἱστορικῆς μας μνήμης· ντροπή στουςἐθνομηδενιστές και στους βιαστές τῆς ἐθνικῆς μας συνειδήσεως.« Ντροπή Ἕλληνες », φωνάζει ὁ Μακρυγιάννης, στους ξεθεμελιωτές τῆςἐθνικῆς μας συνοχῆς, στους ὁδοστρωτῆρες τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητος,πού ἀδηφάγα και μανιακά δεν σταματοῦν να ξηλώνουν, να ἀποκαθηλώνουν, να γκρεμίζουν, να ἀποσυνθέτουν θεσμούς, ἀξίες, σύμβολα, ἀρχές, ἰ-δέες, ἰδανικά, με ὅποιο μέσο διαθέτουν και μποροῦν να χρησιμοποιήσουν.

Ἕνα, λοιπόν, ἀπό τά ἀντίθεα και ἀνθελληνικά σχέδια πού ἐφαρμόζονται στις μέρες μας εἶναι ἡ παραχάραξη τῆς ἱστορίας μας και ἡ συνολική ἀ-ποδόμηση τῆς ἐθνικῆς μας παιδείας και ἀπό την ἐπίσημη Πολιτεία. Πρόκειται για μία ἐνορχηστρωμένη προσπάθεια, πού ἐκτυλίσσεται ἀπροκάλυ-πτα και με ταχεῖς ρυθμούς και ἔχει ὡς «θύμα» της και την ἐθνική μας πα-λιγγενεσία για την ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ, τῆς ὁποίας την ἐπέτει-ο τῶν 200 ἐτῶν τιμοῦμε ἐφέτος.Ὁ ὁδοστρωτήρας τοῦ ἀφελληνισμοῦ ἀπειλεῖ να ἰσοπεδώσει και να ἀ- ναιρέσει ἀκόμη και τά αὐτονόητα: τον ἐθναρχικό ρόλο και την πολύπλευ-ρη προσφορά τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στον ἀγῶνα τοῦ 1821, τον πόθοκαί τον ἀγῶνα για την ἐλευθερία ὅλων τῶν Ἑλληνῶν, ἀνεξαρτήτως κοινω- νικῆς προελεύσεως, το φρόνημα, το ἦθος και την θυσία τῶν ἀγωνιστῶν, ἀ-κόμη και αὐτή την βαρβαρότητα τοῦ κατακτητῆ και τίς συνθῆκες καταπίε-σης και τυραννίας τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων!Ἐπιχειρεῖ να παραποιήσει τον χαρακτήρα τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσε-ως τοῦ 1821, ὁ ὁποῖος ἦταν καθαρά ἐθνικοαπελευθερωτικός και ὄχι ταξικός ἤ κοινωνικός ἤ μοναδικό ἀποτέλεσμα τοῦ Διαφωτισμοῦ, ὅπως κατάσυρροήν προπαγανδίζεται στις μέρες μας.Ὁ σύγχρονος ὁδοστρωτήρας τοῦ ἀφελληνισμοῦ ἐπιχειρεῖ να ἀκυρώσει ἀκόμη και τίς ἐπιλογές, τίς ἐπιθυμίες και τίς ἀποφάσεις τοῦ ἴδιου τοῦ λα-οῦ, πού ἀγωνίστηκε για την ἐλευθερία τῆς πατρίδος του και πού διεκήρυσ-σε στην πρώτη Ἐθνοσυνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου το 1822, ὅτι «… ὁ λαός τῆς Ἑλλάδος ἔλαβε τά ὅπλα και δεν ζητεῖ διά τῶν ὅπλων παρά την λαμπρότητατῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μετά τοῦ ἱεροῦ αὐτῆς κλήρου κατεδιώ-κετο και κατεφρονεῖτο ὑπό τῶν Τούρκων… ».

Και στην Ἐθνοσυνέλευση τῆςΤροιζήνας το 1827 διεκήρυττε, ἐπίσης, ὅτι « ὡς χριστιανοί οὔτε ἦτο, οὔτε εἶ- ναι δυνατόν να πειθαρχήσωμεν δεσποζόμενοι ἀπό τούς θρησκομανεῖς Μωα-μεθανούς, οἱ ὁποῖοι κατέσχιζαν και κατεπάτουν τάς ἁγίας εἰκόνας, κατεδά-φιζαν τούς ἱερούς ναούς, κατεφρόνουν το Ἱερατεῖον, ὑβρίζοντες το θεῖον ὄνο-μα τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ και μᾶς ἐβίαζον ἤ να γίνωμεν θύματα τῆςμαχαίρας των, ἀποθνήσκοντες χριστιανοί ἤ να ζήσωμεν Τοῦρκοι, ἀρνηταίτοῦ Χριστοῦ και ὀπαδοί τοῦ Μωάμεθ. Πολεμοῦμεν προς τούς ἐχθρούς τοῦ Κυρίου μας » 

Ἀλλά και στα πρῶτα Συντάγματα τῶν Ἐθνοσυνελεύσεων τῆς Ἐπιδαύ-ρου, τοῦ Ἄστρους και τῆς Τροιζήνας οἱ Ἕλληνες διεκήρυσσαν: 

« Ὅσοι αὐτό-χθονες κάτοικοι τῆς ἐπικράτειας τῆς Ἑλλάδος πιστεύουσιν εἰς Χριστόν εἰσί Ἕλληνες». 

Ἡ σύγχρονη λαίλαπα τοῦ ἀφελληνισμοῦ με μανιώδη ὁρμή ἐπιχειρεῖ ναἀκυρώσει την ἀνδρειοσύνη και μαρτυρική προσφορά τῶν ἀγωνιστῶν και τῶν ἐθνομαρτύρων τοῦ Γένους μας, τούς ὁποίους δικαίως και ἐπιβεβλημέ- να τιμοῦμε και ἐπαινοῦμε σήμερα. Να παραγράψει ἀπό τίς μνῆμες τῶνΝεοελλήνων την φλογερή πίστη, την λεβεντιά, τον πόθο για την ἐλευθερί-α τόσων και τόσων ἐπώνυμων και ἀνώνυμων, πού ἀφιέρωσαν την ζωήτους στον μεγάλο και ἱερό σκοπό τῆς ἀνάστασης τοῦ Γένους, πού πάσχι-σαν και μόχθησαν να κρατήσουν ζωντανή την ψυχή τοῦ βασανισμένουραγιᾶ, να κρατήσουν ζωντανή την πίστη του, την γλῶσσα του, την ἐθνικήτου συνείδηση.Ἐπιχειρεῖ να ἀπαξιώσει και να ξεριζώσει ἀπό την μνήμη τῶν Νεοελλή- νων πατριάρχες, ἐπισκόπους, παπάδες, καλογήρους, ἄρχοντες, δασκάλουςτοῦ Γένους, ἐμπόρους, ἀρματωλούς, κλέφτες, ὁπλαρχηγούς, καπεταναί-ους, πλοιάρχους και πυρπολητές, ἡρωϊκές κόρες και μητέρες, ὅλους ὅσοι ἀποτέλεσαν την θεία ἐκείνη « Παρεμβολή τῆς παρατάξεως Κυρίου» και τοῦΓένους, ἀνθρώπους με πίστη στον Θεό, ἡ ὁποία τούς ὅπλιζε με ὑπομονή,με θάρρος, με εὐψυχία, με ἐλπίδα, με πνεῦμα θυσίας, αὐτά πού ἦταν « Τά μόνα φοβερά ὅπλα εἰς χεῖρας λαοῦ πολεμοῦντος προς ἀπόκτησιν τῆς ἐλευθερίας του.

ὅπως τόνιζε χαρακτηριστικά ὁ μάρτυρας τῆς ἐλευθερίας Ἀθανάσιος Διάκος.Τό βαθύτερο νόημα και ἡ οὐσία τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 εἶναι αὐτόπού βάλλεται κατ’ ἐξοχήν στις μέρες μας και ἀπειλεῖται ἀπό την λαίλαπατοῦ σύγχρονου ἀφελληνισμοῦ. Γιατί το Εἰκοσιένα δεν εἶναι ἕνας ἁπλόςσταθμός στην πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Εἶναι μια ἀφετηρία, ἕνα ξεκίνημα,μια Ἐθνική Παλιγγενεσία. Ἕνας θεμελιώδης ὅρος δημιουργίας τοῦ ΝέουἙλληνισμοῦ, πού μᾶς ζητεῖ να τοῦ ἀφιερώσουμε τόσο την καρδιά ὅσο και τη γνώση μας. Για τον σημερινό Ἕλληνα πρέπει να στέκει τόσο ψηλά, ὥ-στε να ἀγγίζει τη σφαίρα τοῦ μύθου. Να γίνει θρύλος, ἐθνικό μνημεῖο,Σύμβολο τῆς ἀγωνιστικῆς ἰδέας, πού συμπυκνώνει και ἐκφράζει ὅλους μαζί τούς ἀγῶνες και τά κλέη, ἀπό τότε πού ὑπάρχει συνείδηση ἑλληνική.Τό Εἰκοσιένα συνδέει δυναμικά και ὁλοκληρωμένα τον Νέο Ἑλληνισμόμέ το δοξασμένο ἱστορικό παρελθόν του. Ἀποκαθιστᾶ, ἀναμφίβολα, κατάτρόπο ὁριστικό και τελεσίδικο, την ἑλληνική ἱστορική συνέχεια, την ἀδιαρετη ἑνότητα τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπό την ἀρχαιότητα μέχρι και την σύγχρονηἐποχή. Αὐτή την ἀδιάσπαστη πορεία τοῦ ἑλληνισμοῦ, πού τόσο βάλλεται και ἀμφισβητεῖται ἀπό ὅσους ἀπομονώνουν και τιμοῦν μόνον την ἑλληνική ἀρχαιότητα, ὑποτιμώντας και ἀγνοώντας συνειδητά την φυσική ἱστορική συνέχειά της. Ἀποκόπτουν, ἔτσι, τούς νεοέλληνες ἀπό τούς φυσικούςπρογόνους τους, ἀπονεκρώνοντας ἕνα ὁλόκληρο κομμάτι τῆς ἱστορίαςτους: το χιλιόχρονο ἑλληνικό Βυζάντιο και τὴ νεώτερη Ἑλλάδα, την ἴδιατήν ρωμιοσύνη, παραμορφώνοντας την ταυτότητά τους, τὴν ἐθνικὴ και πολιτισμικὴ ἰδιοπροσωπία τους.Ἡ ἐπιχείρηση ἀφελληνισμοῦ πού περιγράψαμε ἐκδηλώνεται με ἀκόμημεγαλύτερη ἔνταση και ἐπιμονή με ἀφορμή την ἐφετινή ἐπέτειο τῶνδιακοσίων ἐτῶν ἀπό την ἐθνική μας παλιγγενεσία. Βρισκόμαστε, ἔτσι,καθημερινά ἀντιμέτωποι με τίς πιο ἀκραῖες και πρωτόγνωρεςτοποθετήσεις, πού δυσφημοῦν και κατασυκοφαντοῦν το ἀληθινό πνεῦμακαί τούς ἥρωες τῆς Ἐπαναστάσεως. Ἀκοῦμε και διαβάζουμε για τηνἀνάγκη «να μάθουμε την πραγματική μας ἱστορία», «να ἀπαλλαγοῦμεἀπό τίς “ἁμαρτίες μας”» , για την ἀνάγκη «να ἐπανασυστηθεῖ ἡ Ἑλλάδα στόνσύγχρονο κόσμο», την ἀνάγκη «ἐπανεκκίνησης» τῆς ἱστορίας μας και ἄλλαἀνάλογα.Τά ἀντίθεα και ἀνθελληνικά σχέδια πού ἐφαρμόζονται στις μέρες μαςεἶναι ὁ καρπός τῆς μακρᾶς και πολυετοῦς συντονισμένης και ἐνορχηστρωμένης προσπάθειας τῶν ἀρνητῶν τῆς πίστεως και τῆς πατρίδος μας.Ὅπως δήλωσε τόσο ἀποκαλυπτικά ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός σέ κάποιαραδιοφωνική συνέντευξή του: 

«Ἀπό την ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους (1830-32) και μετά το 1836, μέτά πρωτόκολλα τῆς Εὐρώπης, ἔπαψε ὁ ἑλληνισμός να λαμβάνει ἀποφάσειςγιά τον ἑαυτό του μέσω τῶν κυβερνητῶν του. Ὁ μόνος ὀρθόδοξος καθ’ὁλοκληρίαν κυβερνήτης ἦταν ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. Ἀπό ἐκεῖ και πέραἔχουμε πολιτικούς και διανοουμένους πού ὑπηρετοῦν την Δύση και τάδυτικά σχέδια. Δεν ἀπολυτοποιῶ. Δεν ἐκτείνομαι σ’ ὅλο το χῶρο τῶν Πολιτικῶν και τῶν διανοουμένων, ἀλλά και οἱ λίγοι ἐκεῖνοι ἀπό τίς δύοπλευρές πού θέλουν να σκεφθοῦν και ν’ ἀποφασίσουν ἑλληνικά, ἐλέγχονταιἀπό ξένα κέντρα». 

Εἶναι προφανές ὅτι βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι με το ξενοκίνητοκατεστημένο πού συντηροῦν οἱ ἀργυρώνητοι προπαγανδιστές, οἱ ψευτοδιανοούμενοι και ψευτοδημοκράτες, πού στο ὄνομα τῆς ἀσφάλειαςμετατρέπονται σέ δικτατορίσκους και καταστρατηγοῦν ἐτσιθελικάσυνταγματικά δικαιώματα και ἐλευθερίες.Βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι με το κατεστημένο τῶν «γνωστῶν ἄγνωστων»κατ’ ἐπάγγελμα και κατ’ ἐπίφαση ἀντιρρησιῶν, μιᾶς δράκας ἀνθρώπων, μιᾶςἐλάχιστης μειοψηφίας,

Πού καθημερινά ἀναστατώνει και ἐπιβαρύνει τήνζωή τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν πολιτῶν και σκορπᾶ την τυφλήβία και τον τρόμο στους πολίτες.Προσπαθοῦν ὅλοι αὐτοί να ἐπιβάλουν βίαια και στανικά τά δικά τουςδιαβρωτικά και ἀλλοτριωτικά πρότυπα σέ ἕναν ὁλόκληρο λαό,ἐπικαλούμενοι μάλιστα την ἐλευθερία του, την εὐημερία του και τάδικαιώματά του. Ἔλεγε προφητικά ὁ κυρ-Φώτης ὁ Κόντογλου,ἐκφράζοντας την διαχρονική ἀλήθεια:« Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ καλούπι θέλετε νὰ βάλετε τὸν λαό, κ’ ἔτσι νὰ χαθεῖ ἀπὸ πάνω του κάθε πρωτοτυπία, κάθε σημάδι ἀληθινῆς ζωῆς, κάθεχαρακτήρας. Αὐτὸ τὸ λέτε “συγχρονισμὸ” καὶ “ἐξέλιξη”! Ἀνόητοι κιἀναίσθητοι! “Συγχρονισμένο” καὶ “ἐξελιγμένο” εἶναι ὅ,τι εἶναι ζωντανό, καὶμοναχὰ ὅ,τι εἶναι πνευματικὰ πεθαμένο, ὅπως εἴσαστε ἐσεῖς, αὐτὸ δὲ μπορεῖ νὰ ’ναι οὔτε συγχρονισμένο οὔτε ἐξελιγμένο, ἀφοῦ δὲν εἶναι ζωντανό. Ὁσυγχρονισμὸς ὁ ἀληθινὸς εἶναι κάποια ἐνέργεια, ποὺ γίνεται μόνη της μέσαςὲ κάθε ζωντανὸ πλάσμα. Λοιπόν, ποιὰ Ἑλλάδα καὶ ποιὸν λαὸ θὰ“συγχρονίσετε”, ἀφοῦ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὁλοζώντανη κι ὁ λαός της εἶναιἀείζωος; Θὰ ζωντανέψετε ἐσεῖς τὴ ζωή, ἐσεῖς οἱ πεθαμένοι καὶ θαμμένοι;Θαρρεῖτε, πὼς μὲ τὶς ὑστερικὲς φωνὲς καὶ μὲ τὶς θεατρικὲς σκηνοθεσίεςφανερώνεται ἡ ζωή; Να, αὐτὴ ἡ ἄψυχη σκηνοθεσία, αὐτὴ εἶναι ἡ “ἐξέλιξη” κιὁ “συγχρονισμός” σας. Αὐτὸς εἶναι ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς, γιατὶ ἡ ψευτιὰεἶναι θάνατος κ’ ἡ ζωὴ ἀλήθεια. Γι’ αὐτὸ κ’ ἐσεῖς, μὲ ὅλες τὶς φωνὲς ποὺ βάζετε, καὶ μ’ ὅλες τὶς δραστηριότητες, καὶ μὲ ὅλα τά ὑστερικὰξετινάγματα, ἔχετε ἀπάνω σας τὴ μπόχα τοῦ θανάτου. Κι ἀντὶ νὰ πᾶτε 

Κοντὰ στὸν λαό, ποὺ εἶναι πηγὴ ζωῆς, γιὰ νὰ πάρετε λίγη ζωὴ κι ἀλήθεια,ἐσεῖς θέλετε νὰ τὸν κάνετε ζωντανόν, ἐκεῖνον· ἐσεῖς οἱ πεθαμένοι νὰζωντανέψετε τὴ ζωή, οἱ ψεῦτες νὰ φανερώσετε τὴν ἀλήθεια, οἱ βρουκολάκοι νὰ δώσετε δύναμη καὶ νεῦρα στὸν ἀντρειωμένον! ».

Ἄς γνωρίζουν, λοιπόν, ὅλοι ὅσοι φωνασκοῦν, παραπληροφοροῦν,ταλαιπωροῦν και τρομοκρατοῦν τον λαό μας, ὅτι ματαιοπονοῦν. Ἄς εἶναι βέβαιοι ὅτι τά ὀνόματά τους θα ἐξαφανισθοῦν ἀπό την ἱστορία τῆς ἱερᾶς γῆς τῆς πατρίδος μας και θα ριφθοῦν στον κάλαθο τῆς ἀμνημοσύνης.Ἄς γνωρίζουν ὅτι, με την χάρη και την δύναμη τοῦ Θεοῦ, δεν ὑποστέλ-λουμε την σημαία τοῦ ἀγῶνα, δεν ἐγκαταλείπουμε το πεδίο τῆς μάχης, δένμᾶς κάμπτουν οἱ δοκιμασίες και οἱ ἀντιξοότητες, δεν ἐνδίδουμε στις ἀπει-λές και τίς ἐπιβουλές τους, δεν ἐκχωροῦμε τά τιμαλφῆ τῆς πίστεως και τῆςπατρίδος μας, ἀλλά θα σταθοῦμε ἀντάξιοι τῆς ἱστορίας και τῆς παραδόσε-ώς μας, με ὅποιο κόστος ἤ τίμημα. Ἡ νίκη θα εἶναι βεβαία και θα εἶναι δική μας, ἐπειδή εἴμαστε με την Ἀλήθεια, τον Αἰώνιο Νικητή, τον Κύριοτῶν Δυνάμεων και Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό.Ἄς ξέρουν οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Νέας Τάξης πραγμάτων, πού κρίνουνμόνο με το μυαλό και τά νούμερα, ὅτι « ἡ τύχη μᾶς ἔχει πάντοτε ὀλίγους. Ὅ-τι ἀρχή και τέλος, παλαιόθεν και ὡς τώρα, ὅλα τά θεριά πολεμοῦν να μᾶςφᾶνε και δε μποροῦνε. Τρῶνε ἀπό μᾶς και μένει και μαγιά » 11. Ἄς ξέρουν ὅτι με την δύναμη τοῦ Χριστοῦ ἕνας μπορεῖ νά κατατροπώσει χίλιους και δύο μποροῦν να κατατροπώσουν μυριάδες.

(« διώξεται εἷς χιλίους καὶ δύο μετακινήσουσι μυριάδας» ).

Ἐπιβάλλεται, λοιπόν, σθεναρή, ἡρωική και ἄκαμπτη ἀντίσταση σέ ὅλατά ἐπίπεδα και προς κάθε κατεύθυνση. Ἀντίσταση στον ἀφελληνισμό και την παραχάραξη τῆς ἱστορίας μας· ἀντίσταση στην ἀπορθοδοξοποίηση και την ἀποεκκλησιοποίηση τῆς ζωῆς μας· ἀντίσταση στην ποδηγέτηση και τον ἔλεγχο τῶν ἐπιλογῶν και τῆς συνειδήσεώς μας· ἀντίσταση στήνδέσμευση τῆς ἐλευθερίας και τῶν δικαιωμάτων μας.Ἀντίσταση παντί σθένει και πάς ῃ δυνάμει· ἀντίσταση μέχρις ἐσχάτων.Καί τέλος, ἄς γνωρίζουν πώς ὅσο τελοῦνται Θεῖες Λειτουργίες σταὀρθόδοξα θυσιαστήρια τῶν καθαγιασμένων ναῶν μας και ὅσο οἱ πιστοί θα Μετέχουν, μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως και ἀγάπης, στο θειότατο και σωτηριῶδες μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας, ἡ καταπονημένη και καταπονεμένη πατρίδα μας θα παραμένει ἀκέραια, ἀδούλωτη και ἀκτινοβολοῦσα, εἰς πεῖσμα και καταισχύνη τῶν ἐχθρῶν και ὑπονομευτῶντης και προς δόξα τοῦ τά πάντα χορηγοῦντος Δεσπότου μας Χριστοῦ. 

ΖΗΤΩ Η ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ!

ΖΗΤΩ Η 25 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821!ΖΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ!ΖΗΤΩ Η ΠΟΛΥΑΘΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΝΔΟΞΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου