ΑΡΘΡΟ 51/4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Στο άρθρο 51/4 του Συντάγματος προβλέπεται η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια, με  επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο.....
Αρκούσε η Βουλή των Ελλήνων να ψήφιζε Νόμο με πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών....
Πλην όμως,  δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα !!!

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA Γ΄ - Bουλή > KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής

'Αρθρο 51: (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα)

1. O αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους.
2. Oι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος.
3. Oι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. O νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα. 
**4. Oι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.
**5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Ως εκ τούτου επιβάλλεται η διεκδίκηση με προσφυγή στο Σ.Τ.Ε. και στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , ώστε να γίνουν τα αυτονόητα!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου