Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Άπεδόμησε ό Κοτζιάς τίς Συνθήκες Εγγυήσεων

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΣΤΙΑ
ΧΩΡΙΣ καμμία νέα πρόταση από τουρκικής πλευράς συνεχίσθησαν χθές οι συνομιλίες γιά το Κυπριακό στο Κράν Μοντάνα τής Ελβετίας. Πολύ χαρακτηριστικός, ό υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς επεσήμανε ότι «οί Τούρκοι επαναλαμβάνουν θέσεις πού είχαν αναπτύξει τήν τελευταία δεκαετία καί νομίζουν ότι είναι καινούργιες». Ό κ. Κοτζιάς γιά μίαν άκόμη φορά άπεδόμησε τίς Συνθήκες Έγγυήσεων. Ως πρός τήν τουρκική στάση, δέ, επεσήμανε: «Στάθηκα πάρα πολύ στό νά εξηγήσω ότι οί δύο Συνθήκες πού υπήρχαν, των Εγγυήσεων καί των Συμμαχιών, ουδέποτε ουσιαστικά εφαρμόστηκαν. Ή Τουρκία τίς παραβίασε άπό όλες τίς πλευρές, καί, κατά συνέπεια, δέν υπάρχει λόγος νά ζητά τή διατήρηση Συνθηκών πού παραβίασε καί έμειναν εκτός οποιασδήποτε πρακτικής». 

Ή χθεσινή ήμέρα αναλώθηκε κυρίως στήν παρουσίαση τών θέσεων όλων τών πλευρών επί τών ερωτημάτων του βοηθού γενικού γραμματέως του OHE Τζέφφρευ Φέλντμαν, δηλαδή του καθεστώτος εγγυήσεων, του μηχανισμού επιτηρήσεως καί τών άνησυχιών τών δύο κοινοτήτων. Έπι τών εγγυήσεων, ή θέσις τής Ελλάδος είναι ξεκάθαρη, ότι τό καθεστώς αυτό είναι άναχρονιστικό καί πρέπει νά τερματισθεί. Έν προκειμένω, άνάλογη θέση έχει καί το Ήνωμένο Βασίλειο. Ώς πρός τόν μηχανισμό επιτηρήσεως τής εφαρμογής όσων συμφωνηθούν, ή ελληνική θέσις είναι ότι αυτός θά πρέπει νά άναφέρεται στόν Γενικό Γραμματέα OHE καί νά προβαίνει σέ τακτικές εκθέσεις. Επίσης, ότι ή EE πρέπει νά έχει ρόλο σέ αυτόν τόν μηχανισμό, κάτι πού ή Τουρκία δέν άποδέχεται. Ό Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου άνέφερε σχετικώς ότι ή EE μπορεί νά έχει λόγο μόνον επί θεμάτων πού άπτονται τής εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου στήν Μεγαλόνησο.

Έξ άλλου, ώς πρός τό ερώτημα γιά τίς άνησυχίες Τουρκοκυπρίων καί Ελληνοκυπρίων, ή Ελλάς έχει αναφέρει ότι πρέπει νά υπάρχουν άστυνομικές δυνάμεις, σέ ομοσπονδιακό καί τοπικό επίπεδο, ενώ ένα τριμερές σύμφωνο φιλίας μεταξύ Ελλάδος - Τουρκίας καί Κύπρου πρέπει νά συμπηχθεΐ. Ή τουρκική θέσις είναι ότι μόνον ή παρουσία τής Τουρκίας μπορεί νά εγγυάται τήν άσφάλεια τών Τουρκοκυπρίων. 

Κατά τήν απογευματινή συνεδρίαση, ό Πρόεδρος τής Κύπρου Νίκος Άναστασιάδης, είχε συνομιλίες μέ τόν Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Άκιντζί σχετικώς πρός τό εδαφικό, ενώ αργότερα σέ ιδιαίτερες συναντήσεις μέ τόν ειδικό άπεσταλμένο του OHE "Εσπεν Μπάρθ Έιντε έγινε άξιολόγησις τής πορείας τών συνομιλιών. 

Άργά τό βράδυ άνεμένετο νά άρχίσει μέ καθυστέρηση ό τελευταίος κύκλος τής διασκέψεως γιά χθές, άφοΰ είχε προηγηθεί νέα συνάντησις τών κ.κ. Άναστασιάδη, Άκιντζί καί "Ειντε. Ή στάσις τοΰ Τούρκου υπουργού Τσαβούσογλου, πάντως, δέν προοιωνίζεται θετικές εξελίξεις. Ή απογευματινή δήλωσίς του ότι «οί Έλληνες πρέπει νά ξυπνήσουν άπό τό όνειρο» είναι ενδεικτική τής άδιαλλαξίας πού εξακολουθεί νά τόν διακατέχει. Ή ατμόσφαιρα ήταν ήδη βαρειά, καθώς οί άντιπροσωπείες προσήρχοντο στις βράδυνες συνομιλίες, ενώ διπλωματικοί κύκλοι δέν απέκλειαν τό ενδεχόμενο κρίσεως, τήν παραμονή τής άφίξεως στό Κράν Μοντάνα τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΰ OHE, Άντόνιο Γκουτέρρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου