Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Νέες ταυτότητες: Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την έκδοσή τους

Πηγή: EUROKINISSI
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας.
Σύμφωνα με την απόφαση (άρθρο 13), η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας της Διοίκησης.
Μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της προηγούμενης παραγράφου, τα δελτία ταυτότητας εξακολουθούν να εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 3021/19/53 από 14.10.2005 κοινή υπουργικής απόφασης (Β΄ 1440).

Τύπος Δελτίου Ταυτότητας


1. Το δελτίο ταυτότητας είναι μορφότυπου ID-1, διαστάσεων 85.6 x 54 mm ± 0.75mm, πάχους μέχρι 1 mm, σύμφωνα με τις συστάσεις του ICAO D0C9303 έκδοση 7η και περιλαμβάνει:
• τη Ζώνη Οπτικής Εξέτασης (Visual Inspection Zone - VIZ),
• τη Μηχανικώς Αναγνώσιμη Ζώνη (Machine Readable Zone - MRZ) και
• το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης μη επαφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έγγραφο 9303 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization - ICAO) για τα μηχανικώς αναγνώσιμα ταξιδιωτικά έγγραφα.

2. Το υπόστρωμα του δελτίου ταυτότητας είναι κατασκευασμένο από συνθετικό πλαστικό, πολυανθρακικό υλικό (polycarbonate-pc).

3. Τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας, αποτυπώνονται επ' αυτού, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Α' του άρθρου 14 της παρούσας και ειδικότερα:
3.1. Ζώνη 1
- Θυρεός Ελληνικής Δημοκρατίας
- Όνομα της Χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / HELLENIC REPUBLIC)
- Τύπος εγγράφου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / IDENTITY CARD)
- To σήμα του ICAO για την ύπαρξη RFID chip
- Αριθμός ταυτότητας (ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / CARD NUMBER)
3.2. Ζώνη 2
- Επώνυμο / Surname
- Όνομα / Name
- Φύλο / Sex (Άρρεν / Θήλυ - Male / Female)
- Ημερομηνία γέννησης / Date of birth
- Ιθαγένεια / Nationality
3.3. Ζώνη 3
- Ημερομηνία λήξης / Date of expiry
- Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας (CAN - Card Access Number)
- Αρχή έκδοσης
3.4. Ζώνη 4
- Υπογραφή κατόχου / Signature of bearer
3.5. Ζώνη 5
- Φωτογραφία κατόχου σε πλαίσιο διαστάσεων 37 x 30 mm
3.6. Ζώνη 6
- Όνομα πατέρα / Father's name
- Όνομα μητέρας / Mother's name
- Τόπος γέννησης / Place of birth
- Ημερομηνία έκδοσης / Date of issue
- Ομάδα αίματος / Blood type (προαιρετικά)
- Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
3.7. Ζώνη 7
Στη Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης του δελτίου ταυτότητας, αποτυπώνονται δεδομένα με μηχανικά αναγνώσιμους χαρακτήρες OCR-B, σύμφωνα με το έγγραφο 9303 του ICAO.

4. Στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, αποθηκεύονται φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, τα στοιχεία της Μηχανικώς Αναγνώσιμης Ζώνης του δελτίου (MRZ), τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και επώνυμο πατέρα, επώνυμο μητέρας, ύψος του κατόχου (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας), ο Δήμος εγγραφής και ο αριθμός δημοτολογίου και ο τόπος έκδοσης του δελτίου.


newids

Διάρκεια ισχύος δελτίων ταυτότητας

Σύμφωνα με την απόφαση, η διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας, από την ημερομηνία έκδοσής τους, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη, για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο (12) έτος της ηλικίας τους.
Ο κάτοχος δελτίου ταυτότητας υποχρεούται να ζητήσει την αντικατάστασή του, από την αρμόδια αρχή έκδοσης, εντός εξαμήνου πριν την παρέλευση της αναγραφόμενης στο δελτίο ημερομηνίας λήξης αυτού.
Δελτίο ταυτότητας, η διάρκεια ισχύος του οποίου έχει παρέλθει, καθίσταται αυτοδικαίως άκυρο.

Παράβολο

  1. Για την έκδοση δελτίου ταυτότητας, καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10,00 €, το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης - προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς των δικαιολογητικών και του δελτίου προς και από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
  2. Για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, το παράβολο της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ήμισυ.

Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας παλαιού τύπου

Δελτία ταυτότητας παλαιού τύπου, τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 127/1969, αντικαθίστανται υποχρεωτικά, εντός διαστήματος πέντε (5) ετών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13, ως εξής :
α. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Α έως και Ε, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13.
β. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Ζ έως και Κ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης περίπτωσης.
γ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Λ έως και Ο, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (β).
δ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Π έως και Σ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (γ).
ε. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Τ έως και Ω, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (δ).Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα ως άνω δελτία θεωρούνται ισχυρά.
Σε κάθε περίπτωση η ισχύς τους παύει μετά το πέρας διαστήματος πέντε (5) ετών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Μία (1) φωτογραφία, η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303 του ICAO.
β. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Β΄ του άρθρου 14 της παρούσας, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.), των απαραίτητων για την έκδοση του δελτίου στοιχείων δημοτολογίου.
Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.), τα απαραίτητα για την έκδοση του δελτίου δημοτολογικά στοιχεία, προκύπτουν από πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης (ΔΙΑΔΠ/Α/18532/06 ΦΕΚ 1309/Β’ Απόφαση Υπουργού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
γ. Αίτηση έκδοσης – αντικατάστασης, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Γ΄ του άρθρου 14 της παρούσας, η οποία συμπληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης, με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό της περίπτωσης (β), εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα.
δ. Το παλαιό δελτίο ταυτότητας, πλην των περιπτώσεων απώλειας και κλοπής.
ε. Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για την πιστοποίηση πληρωμής του παραβόλου έκδοσης - αντικατά- στασης του δελτίου, καθώς και ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών και του δελτίου, προς και από την Υπηρεσία εκτύπωσης - προσωποποίησης.
στ. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική προς τούτο υπεύθυνη δήλωση. Αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, θα τηρείται από την αρχή έκδοσης, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.
ζ. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγραφή των στοιχείων αυτών. η. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρονται οι συνθήκες απώλειας, για τις περιπτώσεις έκδοσης - αντικατάστασης του δελτίου λόγω απώλειας.
Σε περίπτωση έκδοσης - αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή.
θ. Απόφαση καθορισμού επιμέλειας ή ορισμού επιτρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη, όταν πρόκειται για έκδοση δελτίου σε πρόσωπο, η επιμέλεια του οποίου ασκείται σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή το οποίο τελεί σε επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση.
Πηγήhttp://www.cnn.gr/news/ellada/story/127978/nees-taytotites-dimosieythike-i-apofasi-gia-tin-ekdosi-toys

Συστηματική διδασκαλία γλωσσών και εδικά της Αρχαίας ελληνικής κατά… δυσλεξίας !

Με ποιο τρόπο μπορούν να ωφελήσουν
 
Την ωφέλεια που προκύπτει για τη διαμόρφωση και τη σωστή χρήση του εγκεφάλου αναγνωρίζουν ξένοι καθηγητές, οι οποίοι προτείνουν τη συστηματική διδασκαλία της γλώσσας σαν θεραπεία σε δυσλεκτικά παιδιά, ενώ εδώ τείνουν να εξαφανιστούν ολοκληρωτικά από την εκπαίδευσή μας. Σύμφωνα με τη θεωρία του Καθηγητού της Φιλολογίας Eric Havelock η οποία στηρίζεται στον Πλάτωνα, το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο προκάλεσε πακτωλό αφηρημένων εννοιών στον Αρχαίο Ελληνικό…. κόσμο, λόγω ενεργοποίησης του εγκεφάλου των χρηστών του. Στον συνεδριακό τόμο των τετρακοσίων σελίδων «Alphabet and the Brain, έκδοση Springer του 1988» παρουσιάζονται τα συμπεράσματα πλήθους κορυφαίων επιστημόνων φιλολόγων, γλωσσολόγων και άλλων ειδικοτήτων, πλην Ελλήνων αντιστοίχων ειδικοτήτων. Επιμελητές της έκδοσης ήταν ο Καθηγητής της Ιατρικής Charles Lumsden του Πανεπιστημίου του Τορόντο και ο Διευθυντής του Κέντρου Θεωρίας της Επικοινωνίας «Marchal McLuhan» Derrick De Kerckhove. Tα επιστημονικά αποτελέσματα τα οποία υποστηρίζουν την θεωρία του Havelock είναι τα εξής: 1. Η περιοχή Broca, που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, ενεργοποιήθηκε λίγο περισσότερο, λόγω του Ελληνικού αλφαβήτου διότι χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς φωνήεντα σε γραφή για πρώτη φορά. 2. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος επαναπρογραμματίστηκε ριζικώς. 3. Η πιο πάνω αναφερθείσα συγκλονιστική μεταβολή στην λειτουργία του εγκεφάλου προκάλεσε μία ουσιώδη αλλαγή στην ψυχολογία των χρηστών του αλφαβήτου από την οποία προέκυψε η ανάγκη επικοινωνίας των πολιτών δια της λειτουργίας του θεάτρου. Οι δημοσιευμένες έρευνες της επιστημονικής ομάδας του Ιωάννη Τσέγκου παρουσιάζονται στο βιβλίο «Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ». Σε αυτές, αλλά και σε νεώτερες έρευνες 1999-2010, απέδειξαν ότι οι μετρήσιμοι δείκτες της Λεκτικής Νοημοσύνης και της Αφαιρετικής Σκέψης με αποδεκτές τεχνικές επιταχύνθηκαν σε ομάδα 25 μη-δυσλεξικών παιδιών. Η διδασκαλία στα παιδιά αυτά καθώς και οι μετρήσεις των δεικτών άρχισαν από την ηλικία των 8 ετών και συνεχίστηκαν μέχρι και τα 12 χρόνια τους. Οι ίδιοι δείκτες επιβραδύνθηκαν στην ισάριθμη ομάδα μη-δυσλεξικών παιδιών τα οποία δεν διδάχθηκαν εβδομαδιαίως και εξωσχολικώς επί δίωρο την Αρχαία Γλώσσα. Ας σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες διδάχθηκαν τα ίδια προγραμματισμένα μαθήματα στο κανονικό ωράριο η δε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με γενικώς αποδεκτό πρότυπο. Ωστόσο, η Αυστραλή Πανεπιστημιακή ερευνήτρια Kate Chanock έκανε ένα βήμα παράλληλο ως προς τον Ιωάννη Τσέγκο διότι στο έργο της «Help for a dyslexic learner from an unlikely source: the study of Ancient Greek, Literacy 2006» περιγράφει πως κατέστησε ένα αγγλομαθή δυσλεξικό σε μη-δυσλεξικό με τα Αρχαία Ελληνικά! Εν τούτοις, από φέτος, τα μεν παιδιά της Αγγλίας του Δημοτικού στην περιοχή της Οξφόρδης, με επιστημονική πρόταση, επιπροσθέτως των μαθημάτων τους θα μαθαίνουν Αρχαία Ελληνικά, τα δε αντίστοιχης ηλικίας ελληνόπουλα, μόνον με πολιτική απόφαση, δεν θα διδάσκονται την Αρχαία Γλώσσα ενώ θα έπρεπε, αλλά Αγγλικά!! (Σταύρος Π. Παπαμαρινόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας 2004-2010) Πηγή: ygeianews.grnewsbeast.gr
Σκέψεις περαστικούΦ.Κ.
Άκουσον άκουσον! οι "γερμανοτσολιάδες" επιστήμονες να βρίσκουν τάχα μου λύσεις για τα παιδιά με πρό- βλημα δυσλεξίας ! Φέρτα τα κυρία μου στο κόμμα, να στα "γενιτσαρέψουμε" και να επικοινωνούν μέσω της γλώσσας των μόσχων...ή των αμνών...ή των ορνίθων...Ζήτω το Καραγκιοζιστάν...εγέρθητω...κα ι μούγκα στη στρούγκα...Τώρα που.  "βραβεύσανε" την Μπουμπουλίνα, ακολουθούν κοτζαμπάσηδες και προεστοί ! ave

Είπαν για την Ελληνική γλώσσα

:
 
            Στο έργο «Σύντοµη ιστορία της Ελληνικής Γλώσσης» του διάσηµου γλωσσολόγου Α. Meillet, υποστηρίζεται µε σθένος η ανωτερότητα της Ελληνικής έναντι των άλλων γλωσσών.
            Ο σπουδαίος Γάλλος συγγραφέας Ζακ Λακαρριέρ είχε δηλώσει:
«Στην Ελληνική υπάρχει ένας ίλιγγος λέξεων, διότι µόνο αυτή εξερεύνησε, κατέγραψε και ανέλυσε τις ενδότατες διαδικασίες της οµιλίας και της γλώσσης, όσο καµία άλλη γλώσσα.»
            Ο μεγάλος Γάλλος διαφωτιστής Βολτέροςείχε πει «Είθε η Ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή όλων των λαών.»
            Ο Γάλλος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης Κάρολος Φωριέλ είπε: «Η Ελληνική έχει ομοιογένεια σαν την Γερμανική, είναι όμως πιο πλούσια από αυτήν. Έχει την σαφήνεια της Γαλλικής, έχει όμως μεγαλύτερη ακριβολογία. Είναι πιο ευλύγιστη από την Ιταλική και πολύ πιο αρμονική από την Ισπανική. Έχει δηλαδή ότι χρειάζεται για να θεωρηθεί η ωραιότερη γλώσσα της Ευρώπης.»
            Η Μαριάννα Μακ Ντόναλντ, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας και επικεφαλής του TLG δήλωσε «Η γνώση της Ελληνικής είναι απαραίτητο θεμέλιο υψηλής πολιτιστικής καλλιέργειας.»
Theodore F. Brunner (Ιδρυτής του TLG και διευθυντής του µέχρι το 1997)
«Σε όποιον απορεί γιατί ξοδεύτηκαν τόσα εκατοµµύρια δολάρια για την αποθησαύριση των λέξεων της Ελληνικής, απαντούµε: Μα πρόκειται για την γλώσσα των προγόνων µας και η επαφή µε αυτούς θα ßελτιώσει τον πολιτισµό µας.»
           Η τυφλή Αμερικανίδα συγγραφέας Έλεν Κέλλερ είχε πει «Αν το βιολί είναι το τελειότερο μουσικό όργανο, τότε η Ελληνική γλώσσα είναι το βιολί του ανθρώπινου στοχασμού.»
           Γιόχανες Γκαίτε (Ο μεγαλύτερος ποιητής της Γερμανίας, 1749-1832)
«Άκουσα στον Άγιο Πέτρο της Ρώµης το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες. Η Ελληνική αντήχησε άστρο λαµπερό µέσα στη νύχτα.»
Διάλογος του Γκαίτε µε τους µαθητές του:
-Δάσκαλε τι να διαßάσουµε για να γίνουµε σοφοί όπως εσύ;
-Τους Έλληνες κλασικούς.
-Και όταν τελειώσουµε τους Έλληνες κλασικούς τι να διαßάσουµε;
-Πάλι τους Έλληνες κλασικούς.
            Μάρκος Τύλλιος Κικέρων (Ο επιφανέστερος άνδρας της αρχαίας Ρώµης, 106-43 π.Χ.)
«Εάν οι θεοί µιλούν, τότε σίγουρα χρησιµοποιούν τη γλώσσα των Ελλήνων.»
            Χάµφρι Κίτο (Άγγλος καθηγητής στο πανεπιστήµιο του Μπρίστολ, 1968)
«Είναι στη φύση της Ελληνικής γλώσσας να είναι καθαρή, ακριßής και περίπλοκη. Η ασάφεια και η έλλειψη άµεσης ενοράσεως που χαρακτηρίζει µερικές φορές τα Αγγλικά και τα Γερµανικά, είναι εντελώς ξένες προς την Ελληνική γλώσσα.»
            Ιρίνα Κοßάλεßα (Σύγχρονη Ρωσίδα καθηγήτρια στο πανεπιστήµιο της Μόσχας Λεµονόσοφ, 1995)
«Η Ελληνική γλώσσα είναι όµορφη σαν τον ουρανό µε τα άστρα.»
            R. H. Robins (Σύγχρονος Άγγλος γλωσσολόγος, καθηγητής στο πανεπιστήµιου του Λονδίνου)
«Φυσικά δεν είναι µόνο στη γλωσσολογία όπου οι Έλληνες υπήρξαν πρωτοπόροι για την Ευρώπη. Στο σύνολό της η πνευµατική ζωή της Ευρώπης ανάγεται στο έργο των Ελλήνων στοχαστών. Ακόµα και σήµερα επιστρέφουµε αδιάκοπα στην Ελληνική κληρονοµιά για να ßρούµε ερεθίσµατα και ενθάρρυνση.»
             Φρειδερίκος Σαγκρέδο (Βάσκος καθηγητής γλωσσολογίας – Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδηµίας της Βασκονίας)
«Η Ελληνική γλώσσα είναι η καλύτερη κληρονοµιά που έχει στη διάθεσή του ο άνθρωπος για την ανέλιξη του εγκεφάλου του. Απέναντι στην Ελληνική όλες, και επιµένω όλες οι γλώσσες είναι ανεπαρκείς.»
«Η αρχαία Ελληνική γλώσσα πρέπει να γίνει η δεύτερη γλώσσα όλων των Ευρωπαίων, ειδικά των καλλιεργηµένων ατόµων.»
«Η Ελληνική γλώσσα είναι από ουσία θεϊκή.»
                Ερρίκος Σλίµαν (Διάσηµος γλωσσομαθής (γνώριζε επτά γλώσσες) αρχαιολόγος, 1822-1890)
«Επιθυµούσα πάντα µε πάθος να µάθω Ελληνικά. Δεν το είχα κάνει γιατί φοßόµουν πως η ßαθειά γοητεία αυτής της υπέροχης γλώσσας θα µε απορροφούσε τόσο πολύ που θα µε αποµάκρυνε από τις άλλες µου δραστηριότητες.» (Ο Σλίµαν µίλαγε άψογα 18 γλώσσες. Για 2 χρόνια δεν έκανε τίποτα άλλο από το να µελετάει τα 2 έπη του Οµήρου).
              Τζώρτζ Μπερνάρ Σο (Μεγάλος Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας, 1856-1950) «Αν στη ßιßλιοθήκη του σπιτιού σας δεν έχετε τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τότε µένετε σε ένα σπίτι δίχως φως.»
              Τζέιµς Τζόις (Διάσηµος Ιρλανδός συγγραφέας, 1882-1941)
«Σχεδόν φοßάµαι να αγγίξω την Οδύσσεια, τόσο καταπιεστικά αφόρητη είναι η οµορφιά.»
              Ιμπν Χαλντούν, ο μεγαλύτερος Άραβας  ιστορικός: «Που είναι η γραµµατεία των Ασσυρίων, των Χαλδαίων, των Αιγυπτίων; Όλη η ανθρωπότητα έχει κληρονοµήσει την γραµµατεία των Ελλήνων µόνον.»
              Will Durant (Αµερικανός ιστορικός και φιλόσοφος, καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Columbia)
«Το αλφάßητον µας προήλθε εξ Ελλάδος δια της Κύµης και της Ρώµης. Η Γλώσσα µας ßρίθει Ελληνικών λέξεων. Η επιστήµη µας σφυρηλάτησε µίαν διεθνή γλώσσα διά των Ελληνικών όρων. Η γραµµατική µας και η ρητορική µας, ακόµα και η στίξης και η διαίρεσης εις παραγράφους… είναι Ελληνικές εφευρέσεις. Τα λογοτεχνικά µας είδη είναι Ελληνικά – το λυρικόν, η ωδή, το ειδύλλιον, το µυθιστόρηµα, η πραγµατεία, η προσφώνησις, η ßιογραφία, η ιστορία και προ πάντων το όραµα. Και όλες σχεδόν αυτές οι λέξεις είναι Ελληνικές.»
               Ζακλίν Ντε Ροµιγί (Σύγχρονη Γαλλίδα Ακαδηµαϊκός και συγγραφέας)
«Η αρχαία Ελλάδα µας προσφέρει µια γλώσσα, για την οποία θα πω ότι είναι οικουµενική.»
«Όλος ο κόσµος πρέπει να µάθει Ελληνικά, επειδή η Ελληνική γλώσσα µας ßοηθάει πρώτα από όλα να καταλάßουµε την δική µας γλώσσα.»
                 Μπρούνο Σνελ (Διαπρεπής καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Αµßούργου)
«Η Ελληνική γλώσσα είναι το παρελθόν των Ευρωπαίων.»
                 Φραγκίσκος Λιγκόρα (Σύγχρονος Ιταλός καθηγητής Πανεπιστηµίου και Πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδηµίας προς διάδοσιν του πολιτισµού)
«Έλληνες να είστε περήφανοι που µιλάτε την Ελληνική γλώσσα ζωντανή και µητέρα όλων των άλλων γλωσσών. Μην την παραµελείτε, αφού αυτή είναι ένα από τα λίγα αγαθά που µας έχουν αποµείνει και ταυτόχρονα το διαßατήριό σας για τον παγκόσµιο πολιτισµό.»
                   Ο. Βαντρούσκα (Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης)
«Για έναν Ιάπωνα ή Τούρκο, όλες οι Ευρωπαϊκές γλώσσες δεν φαίνονται ως ξεχωριστές, αλλά ως διάλεκτοι µιας και της αυτής γλώσσας, της Ελληνικής.»
                    Peter Jones (Διδάκτωρ – καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης ο οποίος συνέταξε µαθήµατα αρχαίων Ελληνικών προς το αναγνωστικό κοινό, για δηµοσίευση στην εφηµερίδα «Daily Telegraph»)
«Οι Έλληνες της Αθήνας του 5ου και του 4ου αιώνος είχαν φθάσει την γλώσσα σε τέτοιο σηµείο, ώστε µε αυτήν να εξερευνούν ιδέες όπως η δηµοκρατία και οι απαρχές του σύµπαντος, έννοιες όπως το θείο και το δίκαιο. Είναι µιά θαυµάσια και εξαιρετική γλώσσα.»
                     Ντε Γρόοτ (Ολλανδός καθηγητής Οµηρικών κειµένων στο πανεπιστήµιο του Μοντρεάλ)
«Η Ελληνική γλώσσα έχει συνέχεια και σε µαθαίνει να είσαι αδέσποτος και να έχεις µιά δόξα, δηλαδή µιά γνώµη. Στην γλώσσα αυτή δεν υπάρχει ορθοδοξία. Έτσι ακόµη και αν το εκπαιδευτικό σύστηµα θέλει ανθρώπους νοµοταγείς – σε ένα καλούπι – το πνεύµα των αρχαίων κειµένων και η γλώσσα σε µαθαίνουν να είσαι αφεντικό.»

Gilbert Murray (Καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης)
«Η Ελληνική είναι η τελειότερη γλώσσα. Συχνά διαπιστώνει κανείς ότι µιά σκέψη µπορεί να διατυπωθεί µε άνεση και χάρη στην Ελληνική, ενώ γίνεται δύσκολη και ßαρειά στην Λατινική, Αγγλική, Γαλλική ή Γερµανική. Είναι η τελειότερη γλώσσα, επειδή εκφράζει τις σκέψεις τελειοτέρων ανθρώπων.»

Max Von Laye (Βραßείον Νόµπελ Φυσικής)
«Οφείλω χάριτας στην θεία πρόνοια, διότι ευδόκησε να διδαχθώ τα αρχαία Ελληνικά, που µε ßοήθησαν να διεισδύσω ßαθύτερα στο νόηµα των θετικών επιστηµών.»

E, Norden (Μεγάλος Γερµανός φιλόλογος)
«Εκτός από την Κινεζική και την Ιαπωνική, όλες οι άλλες γλώσσες διαµορφώθηκαν κάτω από την επίδραση της Ελληνικής, από την οποία πήραν, εκτός από πλήθος λέξεων, τους κανόνες και την γραµµατική.»
Martin Heidegger (Γερµανός φιλόσοφος, απο τους κυριότερους εκπροσώπους του υπαρξισµού του 20ου αιώνος)
«Η αρχαία Ελληνική γλώσσα ανήκει στα πρότυπα, µέσα από τα οποία προßάλλουν οι πνευµατικές δυνάµεις της δηµιουργικής µεγαλοφυΐας, διότι αναφορικά προς τις δυνατότητες που παρέχει στην σκέψη, είναι η πιό ισχυρή και συνάµα η πιό πνευµατώδης από όλες τις γλώσσες του κόσµου.»

David Crystal (Γνωστός Άγγλος καθηγητής, συγγραφεύς της εγκυκλοπαίδειας του Cambridge για την Αγγλική)
«Είναι εκπληκτικό να ßλέπεις πόσο στηριζόµαστε ακόµη στην Ελληνική, για να µιλήσουµε για οντότητες και γεγονότα που ßρίσκονται στην καρδιά της σύγχρονης ζωής.»
Μάικλ Βέντρις (Ο άνθρωπος που αποκρυπτογράφησε την Γραµµική γραφή Β’)
«Η αρχαία Ελληνική Γλώσσα ήταν και είναι ανωτέρα όλων των παλαιοτέρων και νεοτέρων γλωσσών.»

Luis José Navarro (Αντιπρόεδρος στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ευρωκλάσσικα» της Ε.Ε.)
«Η Ελληνική γλώσσα για µένα είναι σαν κοσµογονία. Δεν είναι απλώς µιά γλώσσα…»

Juan Jose Puhana Arza (Βάσκος Ελληνιστής και πολιτικός)
«Οφείλουµε να διακηρύξουµε ότι δεν έχει υπάρξει στον κόσµο µία γλώσσα η οποία να δύναται να συγκριθεί µε την κλασσική Ελληνική.»
Ζακ Λανγκ (Γάλλος Υπουργός Παιδείας)
«Η Ελληνική γλώσσα είναι µία γλώσσα η οποία διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά, όλες τις προϋποθέσεις µιας γλώσσης διεθνούς… εγγίζει αυτές τις ίδιες τις απαρχές του πολιτισµού… η οποία όχι µόνον δεν υπήρξε ξένη προς ουδεµία από τις µεγάλες εκδηλώσεις του ανθρωπίνου πνεύµατος, στην θρησκεία, στην πολιτική, στα γράµµατα, στις τέχνες, στις επιστήµες, αλλά υπήρξε και το πρώτο εργαλείο, – προς ανίχνευση όλων αυτών – τρόπον τινά η µήτρα… Γλώσσα λογική και συγχρόνως ευφωνική, ανάµεσα σε όλες τις άλλες…»

Συγκίνηση: Εύζωνες κάνουν παρέλαση στο Σίδνεϊ τιμώντας την επέτειο για τη σφαγή των ANZAC

Η Ημέρα Anzac είναι αφιερωμένη σε όλους όσοι έπεσαν στη μάχη υπηρετώντας την πατρίδα τους στην Καλλίπολη - Θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες νίκες των Οθωμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο
Στις 25 Απριλίου εορτάστηκε η Ημέρα των ANZAC στην Αυστραλία αλλά και στην Καλλίπολη. Οι εορτασμοί γίνονται κάθε χρόνο εις μνήμη των πεσόντων του σώματος των Αυστραλών και Νεοζηλανδών στρατιωτών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Australian and New Zealand Army Corps – ANZAC).
Στις 25 Απριλίου του 1915, 15.000 Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες που δεν είχαν στρατιωτική πείρα ή εκπαίδευση, κατόπιν διαταγής των Άγγλων αξιωματικών τους, αποβιβάστηκαν στις ακτές της Καλλίπολης στα Δαρδανέλια, κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Στόχος τους να καταλάβουν τα Στενά και να επιτρέψουν στους Ρώσους συμμάχους τους να περάσουν με τα πλοία τους τον Ελλήσποντο.
Οι επιχειρήσεις κράτησαν έως τον Ιανουάριο του 1916 και απέτυχαν. 2.000 Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί σκοτώθηκαν την 25η Απριλίου στην Καλλίπολη, ενώ ακόμη 11.000 Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί σκοτώθηκαν τους επόμενους μήνες στις μάχες με τους Τούρκους.

Η σφαγή αυτή ήταν η αφορμή για να δημιουργηθεί κλίμα εθνικής ομοψυχίας στην Αυστραλία και να δημιουργηθεί τελικά το Αυστραλιανό έθνος. Από το 1901 οι βρετανικές αποικίες της Αυστραλίας είχαν ενωθεί και είχαν δημιουργήσει το ομόσπονδο αυστραλιανό κράτος, το οποίο όμως, δεν είχε συνοχή.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην απόβαση της Καλλίπολης πήραν μέρος και 12 ελληνοαυστραλοί. Στις εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο στις 25 Απριλίου παίρνει μέρος και η ελληνική κοινότητα των ομογενών της Αυστραλίας, όπως έγινε και φέτος.
Στους εορτασμούς του Σίδνεϊ παρέλασαν στην παραλία Bondi, και Έλληνες Εύζωνες, σε κλίμα συγκίνησης.

Τις παρακάτω φωτογραφίες και το βίντεο παραχώρησε στο News 24/7 η Betty Staikos:


Πηγή: 
Η οχιά στα f16 της Π.Α.


Canal Edirne project by Turkey-Greece border almost complete, authorities say


The Canal Edirne project located near the Turkey-Greece border has been 99 percent finalized, Murat Acu, General Directorate for State Hydraulic Works (DSİ), said on April 28. 
“The digging [for the canal] is 99 percent complete as of this day,” Acu said, referring to the canal, which is 7,800 meters long.
The canal is being built on the Meriç (Evros) River, which is notorious for its flooding.
With the project, which was initiated in November 2015 with a budget of 45 million Turkish liras (roughly 11.1 million U.S. dollars), the canal will be able to hold up to 2,500 cubic meters per second.

The Meriç is known to flood around up to 2,000 cubic meters of rainfall when it does overflow.
Also, four of the five bridges planned as part of the project are also complete, Acu said.
Backing Acu’s statement, the project will come to completion by July, Forestry and Water Affairs Minister Veysel Eroğlu said on April 29.
“95 percent of Canal Edirne is completed. Only one bridge and 100 meters of it are left,” Eroğlu said.
Meanwhile, another canal project—Canal Istanbul—will be a post-election priority, President Recep Tayyip Erdoğan said on April 28.
His government’s first initiative after winning the elections will be the construction of Canal Istanbul, an artificial sea-level waterway that will connect the Black Sea to the Sea of Marmara, Erdoğan said.
Once completed, Canal Istanbul will reduce shipping traffic, particularly oil tanker traffic, passing through the Bosphorus Strait.
Πηγή http://www.hurriyetdailynews.com/canal-edirne-project-by-turkey-greece-border-almost-complete-authorities-say-131058

Greece reinforces land border with Turkey to stem flow of migrants

Athens rushes to counter fears of new crisis after arrival of nearly 3,000 people in April

Greece has rushed to reinforce its land border with Turkey as fears mount over a sharp rise in the number of refugees and migrants crossing the frontier.
Police patrols were augmented as local authorities said the increase in arrivals had become reminiscent of the influx of migrants on the Aegean islands close to the Turkish coast. About 2,900 people crossed the land border in April, by far surpassing the number who arrived by sea, the UN refugee agency (UNHCR) said. The figure represents half of the total number of crossings during the whole of 2017.
Speaking from the frontier town of Orestiada, the local mayor, Dimitris Mavrides, told the Guardian: “Our reception facilities are overwhelmed and things are on the verge of spinning out of control. Far more are coming than are actually being registered.
“The government has just sent 120 extra police, but they are temporary and simply not enough. Frontex also has to intervene,” he added, referring to Europe’s border and coastguard agency.
The area’s sole reception centre has capacity to process 240 people. In the absence of accommodation, authorities are placing newcomers, including children, in inappropriate police detention facilities where access to interpreters and other services are severely restricted.
“Some of those in police detention have been held for more than three months,” UNHCR said in a statement. “Conditions are dismal … the hundreds of people kept include pregnant women, very young children and people in need of medical and psychosocial care.”
It was imperative that mobile reception units be set up to expedite the process of identification, and that unaccompanied minors should be transferred to safe shelters, the agency said.
Greece’s deputy minister for citizen protection, Nikos Toskas, said contingency plans were in place. “We are totally prepared. There is no need for panic,” the retired general said in a telephone interview. “Everything is under control.”

Fears are growing, however, that the new wave could signal the start of a summer emergency.
Most of those who have entered overland in recent months by traversing the Evros river are refugees described as mainly Kurds fleeing the Afrin region of northern Syria following Turkey’s military offensive against the enclave.
“We don’t know exactly what has caused this change, but we’re worried that as the weather improves and water levels go down, more will brave the journey because the river will be easier to cross,” said Ruben Cano, who heads the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies in Greece.
“We’re sending a mission to the area this week. We have relief stocks of blankets, sleeping mats and tents. The government has plans to reopen former camps and expand the capacity of those that exist but experience has told us it may not scale up fast enough.”
The abrupt rise reflects a switch in tactics by people smugglers circumventing the controversial agreement the EU struck with Turkey in a bid to stem migration flows at the height of the crisis when more than a million people entered the bloc through Greece.
Under the deal, signed in March 2016, migrants and refugees reaching eastern Aegean islands must remain in situ until asylum requests are processed through a system that is notoriously slow, or face deportation.

The land border does not fall under the agreement and is said to be easier to traverse. “In a boat it can take as little as three minutes to cross and is far cheaper,” said Mavrides. “They are coming precisely because it is not part of the deal and because word has got out the situation on the islands is dramatic. If they get here and are processed, they are free to go anywhere on the mainland. We have four buses a day to Athens and Thessaloniki and they are full.”
Officials in Greece’s leftist-led government say privately that they are dealing with a timebomb. The EU-Turkey accord has drastically reduced the number of arrivals since the record highs of 2015, but registrations have risen noticeably this year.
The increase has heightened tensions on the islands, which are home to roughly 15,000 of the 60,000 migrants and refugees in Greece. Clashes erupted on Lesbos this month between Greek extremists and asylum seekers protesting against their inability to move to the mainland after the country’s highest administrative court said it was illegal to impose geographic restrictions on migrants.
“Lesbos has 8,095 migrants and refugees when the corresponding number last year was 3,050,” said the north Aegean’s regional governor, Christiana Kalogirou, of the island that has borne the brunt of the influx. “The islands are like a cauldron ready to boil over.”
Πηγή https://www.theguardian.com/world/2018/apr/29/greece-reinforces-land-border-with-turkey-to-stem-flow-of-migrants

G7 κατά της Κίνας για το δίκαιο της θάλασσας αλλά γιατί δεν κάνει το ίδιο με την Τουρκία;


Βγάζουν μια απόφαση κατά της Κίνας που παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας αλλά δεν κάνουν το ίδιο και για την Τουρκία που, επίσης, παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας.
Αυτό οι φίλοι μου οι Αμερικανοί το αποκαλούν «double standard 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ


Ο διωγμός του Τίτο στους Σαρακατσάνους οδήγησε σε οδύσσεια με «στάση» ακόμη και στη... Βραζιλία!
Από τον
Δημήτρη Γαρούφα*
Αφορμή για το σημερινό άρθρο ήταν ερωτήματα φίλων με αφορμή άρθρο μου που δημοσιεύτηκε στις 3/3/2018 στη «δημοκρατία», οι οποίοι ρωτούσαν αν υπάρχει ελληνική μειονότητα στα Σκόπια, γιατί δεν εκδηλώνεται αν υπάρχει, από ποιες πληθυσμιακές ομάδες αποτελείται και ποια η συμπεριφορά της χώρας μας σε αυτή. 
Απαντώ από το τελευταίο ερώτημα σχετικά με τη συμπεριφορά της Ελλάδας σε ελληνικής καταγωγής πληθυσμούς που ζούσαν στα Σκόπια όταν ιδρύθηκε το 1944 από τον Τίτο η «Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας», για να γίνει κατανοητή η απάντησή μου και στα άλλα ερωτήματα. 
Για να γίνει κατανοητή η συμπεριφορά του ελληνικού κράτους απέναντι σε ελληνικούς πληθυσμούς που ζούσαν στα Σκόπια την περίοδο που δημιουργήθηκε από τον Τίτο η «Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας» ενδεικτικά επισημαίνω ότι στη νότια περιοχή των Σκοπίων, κοντά στα ελληνικά σύνορα, κινούνταν χιλιάδες Σαρακατσάνοι οργανωμένοι σε «τσελιγκάτα» που μιλούσαν μόνο ελληνικά, με ελληνική συνείδηση και είχαν αποκλειστεί εκεί την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων.
Με την απόφαση του Τίτο για ίδρυση της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» το 1944 άρχισε προσπάθεια αφομοίωσης όλων των πληθυσμιακών ομάδων. Με πρόσχημα την καταδίκη επτά Σαρακατσάνων για συνεργασία και κατασκοπία υπέρ της Ελλάδας (το χρονικό των διώξεών τους αναφέρεται στο βιβλίο μου με τίτλο «Οι Σαρακατσάνοι ομογενείς μας στη Βουλγαρία και την περιοχή Σκοπίων», εκδ. Αφών Κυριακίδη, Θεσ/νίκη 1992) αποφασίστηκε η εκτόπισή τους βορειότερα των συνόρων, ενώ το 1947 δημεύτηκαν χωρίς αποζημίωση τα κοπάδια τους (εκατοντάδες χιλιάδες πρόβατα) και οι ίδιοι υποχρεώθηκαν να εγκατασταθούν σε πόλεις και να διδαχθούν τη λεγόμενη «μακεδονική γλώσσα»... 

Επειδή όμως αντιδρούσαν και δεν προχωρούσε η αφομοίωση, την περίοδο μετά το 1956 τους «διευκόλυναν» να φύγουν στην Ελλάδα ως «αναφομοίωτη πληθυσμιακή ομάδα» και έτσι ήρθαν περίπου 3.500 άτομα την περίοδο 1956-1967 και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Ελευθερίου - Κορδελιού Θεσσαλονίκης, όπου αποτελούν σήμερα το 20% του πληθυσμού του. Κάποιοι Σαρακατσάνοι που κινούνταν στην ανατολική περιοχή της FYROM ρημάχτηκαν κυριολεκτικά από τους Βούλγαρους κομιτατζήδες, οι οποίοι μπήκαν στα Σκόπια μετά το 1941, που δόθηκε η περιοχή στους Βουλγάρους, και εκτοπίστηκαν την περίοδο 1942-1944 νότια στην περιοχή της Ηράκλειας Σερρών. 

Ταλαιπωρήθηκαν μερικά χρόνια και οι ελληνικές Αρχές δήλωσαν αδυναμία στήριξης και αποκατάστασής τους κι έτσι τους βρήκε ανέστιους μια υπηρεσία του ΟΗΕ, η οποία βλέποντας την ελληνική αδυναμία φροντίδας τούς πρότεινε να τους πάει στη Βραζιλία για αποκατάσταση. Απελπισμένα από την ανέχεια 160 άτομα στις 2/12/1951 έφυγαν με μέριμνα επιτροπής του ΟΗΕ για να αποκατασταθούν στη Βραζιλία… Εκεί έπειτα από το περιπετειώδες ταξίδι τους πήγαν στο νησάκι Ιλία Ντας Φλόρες, αλλά οι ορεσίβιοι Σαρακατσάνοι δεν άντεξαν τη ζέστη και τρόμαξαν με την προοπτική επιγαμιών με ντόπιους… Αρχισαν έντονες διαμαρτυρίες και το φθινόπωρο του 1952 αναγκάστηκε ο ΟΗΕ να τους ξαναφέρει πίσω, οπότε το ελληνικό κράτος με πίεση και του ΟΗΕ τούς εγκατέστησε αρχικά στην Ευκαρπία Σερρών (οικισμός Καστρί), από όπου εν συνεχεία έφυγαν οι περισσότεροι και εγκαταστάθηκαν αρχικά στην Ευκαρπία και μετέπειτα στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, ενώ από την περιπέτειά τους έμεινε η επωνυμία «Βραζιλιάνοι Σαρακατσάνοι».

Ακούγονται σαν παραμύθι αυτά, είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό, αλλά είναι αληθινά. Δυστυχώς από την Ελλάδα δεν υπήρχε η πρέπουσα στήριξη στους ελληνικής καταγωγής πληθυσμούς οι οποίοι ζούσαν στα Σκόπια κι έτσι με αυτές τις περιπέτειες των ομογενών μας Σαρακατσάνων στα Σκόπια δεν ασχολήθηκαν τότε το ελληνικό κράτος αλλά ούτε και τα ελληνικά ΜΜΕ. Την περίοδο 1955-1967 «διευκολύνθηκαν» να φύγουν από τα Σκόπια στην Ελλάδα 3.500 Σαρακατσάνοι, που εγκαταστάθηκαν και ζουν στο Νέο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Απέμειναν εκεί μερικές εκατοντάδες, που ίδρυσαν πριν από μερικά χρόνια τον σύλλογο με την επωνυμία «Χελιδόνι»… και παλεύουν «αβοήθητοι» διεκδικώντας να αποκτήσουν ελληνική υπηκοότητα.

Απαντώντας δε στα ερωτήματα φίλων λέω ότι ναι, υπάρχουν αρκετοί πολίτες ελληνικής καταγωγής στα Σκόπια αλλά λιγότεροι με συνείδηση της καταγωγής και φυσικά όχι στους υπερβολικούς αριθμούς που δημοσιοποιούνται κατά καιρούς ανεύθυνα από διαφόρους στην Ελλάδα. Θα υπήρχαν περισσότεροι αν η Ελλάδα τη μετά το 1944 περίοδο τους στήριζε και τους προστάτευε. Αλλά εκείνη την περίοδο η Ελλάδα πιεζόμενη από ΗΠΑ κ.λπ. δεν ήθελε να δυσαρεστήσει τον Τίτο κι έτσι σιωπούσε, όταν δημεύτηκαν τα κοπάδια των Σαρακατσάνων ή οι περιουσίες κάποιων άλλων με ελληνική συνείδηση, όταν παραβιάζονταν τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Σκόπια. Υπάρχουν πάντως δεκάδες χιλιάδες βλαχόφωνοι οι οποίοι σε ένα σημαντικό ποσοστό δηλώνουν και Ελληνες, ενώ οι υπόλοιποι σκέτα «Βλάχοι» (θύματα της προπαγάνδας των Σκοπίων, σύμφωνα με την οποία αποτελούν ένα άλλο βαλκανικό έθνος), υπάρχουν λίγες εκατοντάδες Σαρακατσάνων που ίδρυσαν τον σύλλογο «Χελιδόνι», υπάρχουν απόγονοι των παλιών «γραικομάνων» και κάποιοι νέοι, και παιδιά «πολιτικών προσφύγων», που δηλώνουν Ελληνες...
Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρω ότι στο Μοναστήρι υπάρχουν τρία φροντιστήρια ελληνικής γλώσσας και από τους περίπου 140 δικηγόρους της πόλης οι 35 είναι «βλαχόφωνοι», από τους οποίους οι περισσότεροι μιλούν και ελληνικά, ενώ την ελληνική γλώσσα μιλά περίπου το 20% του πληθυσμού της πόλης.
*Δικηγόρος, πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Τουρκικές κινήσεις στα Κατεχόμενα σημαίνουν γενικό συναγερμό


Δημιουργεί ναυτική βάση στην Αμμόχωστο η Αγκυρα 

Σε ορμητήριο μετατρέπει την κατεχόμενη Κύπρο η Τουρκία

Ραγδαίες εξελίξεις έχουμε στην Κύπρο με την δημιουργία ναυτικής βάσης από την Άγκυρα κατά του υπόλοιπου νησιού και κατά της παρουσίας νατοϊκής αρμάδας που κινείται κατά της Συρίας. 

Σύμφωνα με την  κυπριακή εφημερίδα ***« σημερινή» η Τουρκία δημιουργεί ναυτική βάση στην Αμμόχωστο με σκοπό τον μόνιμο έλεγχο της κυπριακής ΑΟΖ , και την δυνάστευση των ελληνοκυπρίων που θα έχουν δίπλα τους μονάδες επιφανείας και υποβρύχιο από το νέο-οθωμανικό ναυτικό να τους απειλεί με παραβιάσεις κάθε ημέρα .

  

Στην Αμμόχωστο δημιουργούνται ήδη  μόνιμες εγκαταστάσεις του τουρκικού πολεμικού ναυτικού για την υλοποίηση των στρατηγικών επιδιώξεών της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ ολόκληρη η κατεχόμενη Κύπρος μετατρέπεται σε μια τεράστια στρατιωτική βάση…για τον έλεγχο της περιοχής.

Σύμφωνα με αποκλειστικά ντοκουμέντα, στοιχεία και φωτογραφίες που παρουσιάζει σήμερα η έντυπη μορφή της εφημερίδας «Σημερινή», η Άγκυρα μετατρέπει την Αμμόχωστο, και συγκεκριμένα το λιμάνι της, σε ναυτικό ορμητήριο και παράρτημα της Βάσης της Μερσίνας, στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδιασμών της να ελέγξει το παιχνίδι της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ προχωρεί σε αναβαθμίσεις στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, ώστε να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίησή του από πολεμικά αεροσκάφη για σκοπούς στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι εγκαταστάσεις της ναυτικής βάσης θα φιλοξενούν φρεγάτες, τορπιλακάτους, κορβέτες και υποβρύχια, τα οποία «σουλατσάρουν» συνεχώς όπως ΄ταν ένα τουρκικό υποβρύχιο εντοπίστηκε πρόσφατα να μετακινείται  από την Αμμόχωστο προς την Κερύνεια.

Η Άγκυρα υλοποιεί τις ενέργειες αυτές , τη στιγμή που γίνεται λόγος για τις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών, δείχνοντας, με αυτόν τον τρόπο, ότι ουδεμία πρόθεση έχει να μεταβάλει τις θέσεις της , αλλά θέλει να στρατικοποιήσει την κατεχόμενη Κύπρο…μεταφέροντας ενδεχομένως και βαλλιστικούς πυραύλους Bora με βεληνεκές 280 χλμ διότι φοβάται την συγκέντρωση νατοϊκών δυνάμεων στην ίδια περιοχή , με επικεφαλής της ομάδα μάχης του USS HARRY TRUMAN , την οποία ο Ερντογάν και η παρέα του θεωρούν  επικίνδυνη για τουρκικά συμφέροντα    .

Εφόσον επιβεβαιωθεί και το σενάριο με τους πυραύλους BORA οι Τούρκοι θα απειλούν επίσης Ισραήλ, Λίβανο, και όλα τα πλοία που θα πλησιάζουν στην θαλάσσια αυτή περιοχή.

Σύμφωνα τώρα με το *** offsite.com.cy, υπάρχει ανισομερής παρουσία στρατευμάτων στην Κύπρο ανάμεσα στις Ε/κ δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς και στις κατοχικές δυνάμεις (Τουρκικές και Τ/κ) παρέμεινε αμετάβλητη

Η μείωση, μάλιστα, του αριθμού των εθνοφρουρών που έλαβε χώρα στην Κύπρο μεγαλώνει τις  διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Οι τουρκικές δυνάμεις εξακολουθούν να έχουν την υπεροχή σε όλους τους στρατιωτικούς τομείς και ιδιαίτερα στη θάλασσα και στην αεροπορία.

Η όλη κατάσταση βαίνει προς το χειρότερο με δεδομένο και  τους οικονομικούς περιορισμούς προς την Εθνική Φρουρά. Γεγονός που επέφερε την ανισομερή ανάπτυξη στις δύο πλευρές.

Το έμψυχο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς έχει μειωθεί κατά 500 ή και περισσότερα άτομα και ανέρχεται  στις 12.000 ενώ ο αριθμός των εφέδρων φτάνει τις 50.000.

Αν συνυπολογιστεί και η δύναμη της ΕΛΔΥΚ (950) τότε η συνολικές στρατιωτικές δυνάμεις σε έμψυχο υλικό στην Ε/κ πλευρά ανέρχονται στις 62.950.

Την ίδια στιγμή στα κατεχόμενα το 2016 οι τουρκικές δυνάμεις ανέρχονταν στις 42.500, οι Τ/κ ένοπλοι σε 3.500 και οι έφεδροι σε 26.000. Ο συνολικός αριθμός των κατοχικών δυνάμεων φτάνει τις 72 χιλιάδες.

Σύμφωνα με την έρευνα του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για κάθε ένα Εθνοφρουρό αναλογούν 3,5 Τούρκοι στρατιώτες.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς ανέρχεται στις 12.000 μαζί με τα στελέχη, τους εθελοντές, τις εθελόντριες και τους κληρωτούς.

Στο έμψυχο αυτό δυναμικό προστίθενται και οι 50.000 των εφέδρων.

Ο Τ/κ στρατός αριθμεί 3.500 στρατιώτες και 26.000 εφέδρους.

Από τις στρατιωτικές αυτές δυνάμεις οι 11.000 προορίζονται για την πρώτη γραμμή, οι 10.000 για τη δεύτερη γραμμή και οι 5.000 για την Τρίτη γραμμή.

Η ουσία είναι σύμφωνα με όλα αυτά δεδομένα ότι η Τουρκία προχωρά ακάθεκτη στα σχέδια της για την υλοποίηση των επιδιώξεων της …που είναι η κατοχή ολόκληρου του νησιού και του ελέγχου της ΑΟΖ της περιοχής, είτε με στρατιωτικά μέσα είτε μέσω μιας τεράστιας πληθυσμιακής αύξησης. 

***« σημερινή»

*** offsite.com.cy


πηγη