Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Ετήσια Έκθεση κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου Της Ευρώπης (GRECO)

Η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του ΣτΕ (GRECO) κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια και τις δικαστικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων μηχανισμών πρόληψης κατά της διαφθοράς. 
Στην ετήσια έκθεσή της που δημοσιεύθηκε σήμερα (7.6.2017), η GRECO επανεξετάζει τη δράση των 49 κρατών μελών της κατά της διαφθοράς και επισημαίνει ότι οι χώρες υπερβαίνουν συχνά στις κατασταλτικές πτυχές της καταπολέμησης της διαφθοράς και υποτιμούν την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών πρόληψης, οι οποίοι είτε δεν υπάρχουν ή είναι πολύ αδύναμοι.

Ο ΓΓ του ΣτΕ, Thorbjørn Jagland δήλωσε ότι η διαφθορά συνιστά βασική πηγή δυσαρέσκειας και απώλειας εμπιστοσύνης στην πολιτική και στους δημοκρατικούς θεσμούς.
Είναι ζωτικής σημασίας να διαθέτουν τα κράτη σωστή νομοθεσία και πόρους όχι μόνο για τη διερεύνηση και την τιμωρία αδικημάτων δωροδοκίας αλλά και για την αποτροπή τους. Δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή στη διαφθορά, οπουδήποτε συμβαίνει.

Στην έκθεση, η GRECO εκφράζει την ανησυχία της για την επιβράδυνση της εφαρμογής των συστάσεών της σχετικά με τη διαφάνεια της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και την πρόληψη της διαφθοράς από βουλευτές, δικαστές και εισαγγελείς.

Ο Πρόεδρος της GRECO, Marin Mrčela, δήλωσε ότι πολλές χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες να συμμορφωθούν με τις συστάσεις της GRECO. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην πολυπλοκότητα των αξιολογηθέντων ζητημάτων και στην ανάγκη ισχυρής πολιτικής συναίνεσης για την εφαρμογή πολλών συστάσεων.
Οι πολιτικοί ηγέτες θα πρέπει να επιδείξουν σταθερή πολιτική βούληση, να αποτελέσουν παράδειγμα στην καταπολέμηση της διαφθοράς και να δημιουργήσουν μια κουλτούρα ακεραιότητας».

Έως το τέλος του 2016, τα κράτη που αξιολογήθηκαν για την ποινικοποίηση της διαφθοράς και τη διαφάνεια της πολιτικής χρηματοδότησης δεν είχαν συμμορφωθεί πλήρως με το ένα τρίτο περίπου των συστάσεων της GRECO (25% εφαρμόστηκαν μερικώς και 7% δεν εφαρμόστηκαν).
Στο σχετικό Πίνακα με την πρόοδο των κμ στην εφαρμογή των συστάσεων της GRECO (σελ 25) σημειώνεται ότι όσον αφορά την ποινικοποίηση, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει πλήρως το 55%, μερικώς το 27% και δεν έχει εφαρμόσει το 18% των συστάσεων, ενώ όσον αφορά την χρηματοδότηση των κομμάτων έχει εφαρμόσει πλήρως το 81% και μερικώς το 19% των συστάσεων.

Τα κράτη συμμορφώνονται σήμερα με τις σημαντικότερες συστάσεις σχετικά με την ποινικοποίηση της διαφθοράς, αν και εξακολουθούν να απαιτούνται τεχνικές βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά αδικήματα όπως η αθέμιτη χρήση επιρροής και η δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα.
Η αρχική αξιολόγηση της διαφάνειας στην πολιτική χρηματοδότηση από την GRECO έφερε στην επιφάνεια σημαντικές ελλείψεις σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Πολλές αδυναμίες αφορούσαν τη δημόσια πρόσβαση σε λογαριασμούς κομμάτων, την ανεξαρτησία του οργάνου που εποπτεύει τους πολιτικούς λογαριασμούς και τα ανεπαρκή συστήματα επιβολής κυρώσεων. Η νομοθεσία για τη διόρθωση αυτών των ατελειών έχει εισαχθεί, αλλά πολλές χώρες δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με σημαντικό αριθμό συστάσεων.

Όσον αφορά τις συστάσεις σχετικά με την πρόληψη της διαφθοράς σε βουλευτές, δικαστές και εισαγγελείς, μέχρι το τέλος του 2016 η GRECO αξιολόγησε μόνο το επίπεδο συμμόρφωσης 20 κρατών. 

Το 78% των συστάσεων της GRECO δεν τηρήθηκαν πλήρως.
Το 46% των εν λόγω συστάσεων εφαρμόστηκε εν μέρει και το 32% δεν εφαρμόστηκε.

Η έκθεση υπογραμμίζει κυρίως την ανάγκη βελτίωσης του τρόπου αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων, της άσκησης πιέσεων και των συστημάτων δήλωσης περιουσιακών στοιχείων.
Η έκθεση εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι σε πολλές χώρες έχουν εισαχθεί κώδικες δεοντολογίας για βουλευτές, παρόλο που οι μηχανισμοί παρακολούθησης και επιβολής τους πρέπει να ενισχυθούν.

Όσον αφορά ορισμένα κράτη, η GRECO εκφράζει την ανησυχία της για την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και τη συμμετοχή των δικαστών στην πολιτική ζωή και υπογραμμίζει την ανάγκη για κώδικες δεοντολογίας για τους ανωτέρω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου