Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Οι Θεσμοί κλείνουν το δρόμο στους Έλληνες τραπεζίτες

Sofokleousin.GR
Ανεξάρτητα αν οι περισσότεροι (Τραπεζίτες) συνέβαλαν στην δημιουργία της σημερινής κατάντιας, ωστόσο από την απαίτηση της ΤΡΟΙΚΑ γίνεται αντιληπτό ότι η ελληνική "κυβέρνηση" δεν κυβερνά , απλά υπακούει.
Κατηγορηματικά αρνητική ήταν η απάντηση των Θεσμών στην επιστολή των Γ. Δραγασάκη και Ευκλ. Τσακαλώτου για τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις αλλαγές στις διοικήσεις των τραπεζών. 
Η ελληνική κυβέρνηση ζητεί να αλλάξει ο νόμος που ορίζει τα κριτήρια επιλογής των διοικήσεων, υποστηρίζοντας ότι οι αυστηροί περιορισμοί που θέτει δημιουργούν δυσλειτουργίες και προβλήματα στη στελέχωση των διοικητικών συμβουλίων.  

Με βάση τον νόμο που έχει ψηφιστεί, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών πρέπει να έχουν διεθνή τραπεζική εμπειρία, ενώ για ορισμένες θέσεις (πρόεδροι επιτροπών) τα μέλη δεν θα πρέπει να έχουν καμία σχέση με εγχώριο πιστωτικό ίδρυμα για τα τελευταία 10 χρόνια. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι απώτερος στόχος των Θεσμών, είναι να κλείσουν –ή να περιορίσουν κατά πολύ- το δρόμο για τους Ελληνες τραπεζίτες, προκειμένου να εισχωρήσουν στις υψηλόβαθμες θέσεις ξένοι τραπεζίτες. ( μπάτε σκύλοι αλέστε.....)
Παράλληλα, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών πρέπει να μην έχουν ασκήσει, ούτε να τους έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία πέντε χρόνια πριν από τον διορισμό τους, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως αρχηγού του κράτους ή προέδρου της κυβέρνησης, ανωτέρου πολιτικού αξιωματούχου, ανωτέρου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου, ή σημαντική θέση ως ανωτέρου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους πολιτικού κόμματος. Λόγω αυτής της πρόβλεψης, δεν μπορεί να παραμείνει πρόεδρος της Εθνικής η κ. Λούκα Κατσέλη.
Πιο αναλυτικά, το νέο πολυνομοσχέδιο σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των μελών των Δ.Σ. των τραπεζών θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
• Να διαθέτει τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή διαχείρισης επισφαλών περιουσιακών στοιχείων, εκ των οποίων, ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη, 3 χρόνια ως μέλος Δ.Σ. σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
• Να μην ασκεί, ούτε να του έχει ανατεθεί, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια πριν από τον διορισμό του, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως αρχηγού του κράτους ή προέδρου της κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου, ή σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους πολιτικού κόμματος.
• Το Δ.Σ. περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 εμπειρογνώμονες ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με επαρκείς γνώσεις και διεθνή εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών σε αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 χρόνια ως μέλη διεθνούς τραπεζικού ομίλου που δεν δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά. Τα μέλη αυτά δεν πρέπει να είχαν οποιαδήποτε σχέση με πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα 10 χρόνια. Τα προαναφερθέντα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη προεδρεύουν σε όλες τις επιτροπές του Δ.Σ.
Σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων ο κανονισμός εποπτείας της ΕΚΤ αναφέρει τα εξής:
Η αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των σημαντικών και λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελεί σημαντικό στοιχείο των εποπτικών δραστηριοτήτων.
-Τα μέλη αυτά οφείλουν να έχουν πάντοτε καλή φήμη και να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
-Οι αλλαγές στη σύνθεση του διοικητικού οργάνου ενός σημαντικού πιστωτικού ιδρύματος δηλώνονται στη σχετική Εθνική Αρμόδια Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος), η οποία ενημερώνει τη σχετική Μεικτή Εποπτική Ομάδα και το Τμήμα Αδειοδότησης της ΕΚΤ, οι οποίες και συλλέγουν μαζί με το προσωπικό της Εθνικής Αρμόδιας Αρχής τα απαραίτητα έγγραφα (όπου περιλαμβάνεται ενδεχομένως και μια συνέντευξη του υποψήφιου μέλους). 
-Με τη συνδρομή της Εθνικής Αρμόδιας Αρχή, η Μεικτή Εποπτική Ομάδα και το Τμήμα Αδειοδότησης διενεργούν από κοινού την αξιολόγηση και στη συνέχεια υποβάλλουν λεπτομερή πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Εποπτικό Συμβούλιο προς λήψη απόφασης.
Η εποπτεία θα περνάει μέσα από τις Μεικτές Εποπτικές Ομάδες
Η καθημερινή εποπτεία των ελληνικών συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων γίνεται από Μεικτές Εποπτικές Ομάδες (ΜΕΟ). Οι ΜΕΟ περιλαμβάνουν προσωπικό προερχόμενο τόσο από την ΕΚΤ όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος. Για κάθε σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα συγκροτείται και η αντίστοιχη ΜΕΟ. Το μέγεθος, η συνολική σύνθεση και η οργάνωση μιας ΜΕΟ μπορεί να ποικίλει αναλόγως της φύσης, της πολυπλοκότητας, της κλίμακας, του επιχειρησιακού μοντέλου και του προφίλ κινδύνου του εποπτευόμενου πιστωτικού ιδρύματος.
Κάθε ΜΕΟ έχει τον δικό της συντονιστή στην ΕΚΤ (ο οποίος κατά κανόνα δεν κατάγεται από τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το εποπτευόμενο ίδρυμα), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων και δραστηριοτήτων, όπως προβλέπονται από το πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης για κάθε σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα.
Επιβολή κυρώσεων
Στο πλαίσιο της χρήσης εποπτικών μέτρων και εξουσιών προβλέπεται ότι εφόσον έχει διαπιστωθεί παράβαση των κανονιστικών απαιτήσεων και πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις σε πιστωτικά ιδρύματα ή/και στη διοίκησή τους, η εποπτική αρχή δύναται να τις επιβάλει.
Η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλει σε πιστωτικά ιδρύματα διοικητικές χρηματικές ποινές που φτάνουν έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εφόσον αυτά μπορούν να προσδιοριστούν, ή έως το 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών κατά την προηγούμενη χρήση. Επιπλέον, η ΕΚΤ δύναται να επιβάλει περιοδική χρηματική ποινή σε περίπτωση παράβασης εποπτικής απόφασης ή κανονισμού της ΕΚΤ προκειμένου να υποχρεώσει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να συμμορφωθούν προς την προηγούμενη εποπτική απόφαση ή κανονισμό της ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι όσες τράπεζες δεν συμμορφωθούν άμεσα στις υποδείξεις της SSM θα αναγκαστούν να αντλήσουν επιπλέον κεφάλαια καθώς το κόστος της μη-συμμόρφωσης θα προστεθεί στο ρίσκο και στα κεφάλαια. Στόχος της ΕΚΤ και της SSM είναι η ομογενοποίηση των κανόνων λειτουργίας και ασφαλείας των τραπεζών καθώς και του τρόπου υπολογισμού των assets και διαχείρισης του κινδύνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου