Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016

Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 76/9.7.2015) ο νόμος 4332/2015 για την «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους - μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος - μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».
Ο νόμος αυτός τροποποιεί τις διατάξεις του Κώδικα Ιθαγένειας αναφορικά με τους τρόπους κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας (άρθρο 1, 1Α, 2 και 3), ενώ προβλέπει τη σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη νέου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (άρθρο 4).
Παράλληλα, ο νόμος περιέχει εκτενείς τροποποιήσεις του Κώδικα μετανάστευσης (Ν. 4251/2014), καθώς και διατάξεις για εκπαιδευτικά ζητήματα.
Δείτε ολόκληρο το Νόμο 4332/2015 ...
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4332-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου